Íàé-äîáúð ãðàä çà ãåîäåçèñòèòå?

Всичко, което не влиза в горните категории.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Íàé-äîáúð ãðàä çà ãåîäåçèñòèòå?

Мнение от R »

 ìîìåíòà âúðâè êëàñàöèÿ çà íàé-äîáúð ãðàä çà æèâååíå â Áúëãàðèÿ. Íÿêîè êîëåãè îðãàíèçèðàõà òóê àíêåòè çà ÂÓÇ-îâå è ñîôòóåð è äð. Íåêà ñè íàïðàâèì âúòðåøíà ìèíè êëàñàöèÿ çà íàé-äîáúð ãðàä çà ðàáîòà â ãåîäåçèÿòà! À çàùî íå çà ñðåäàòà, êîèòî ãðàäúò äàâà íà èíèöèàòèâíèòå. Íåêà îïðåäåëèì óñëîâèÿòà çà "êîíêóðñà", íàïðèìåð: òðàíñïîðò äî ðàáîòà /îáåêò/, êîíöåíòðàöèÿ íà ïîòåíöèàëíè êëèåíòè, öåíà íà òðóäà, êîíêóðåíöèÿ, ïîäáèâàíå íà öåíè, ìîíîïîëèçúì è äð.
Èìà ëè åíòóñèàñòè?

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

То цялата държава не е добре за геодезистите ... Сори за черногледството :)

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Най-стратегическо откъм географско положение е Пловдив. Скоро с новите магистрали до всеки ъгъл на България може да се стигне в рамките на 3 часа. 4 часа до Видин ако се наложи=) От към работа, инвеститори, строителство и т.н., всеизветно е че за нашата малка държавка, пропита от монополи, единствено успяват хората които са "наши" за определен вид монопол. В случая разстоянията губят значение=)

g_ishkitiev
Мнения: 124
Регистриран на: Вто Фев 12, 2008 12:16 pm
Обратна връзка:

Мнение от g_ishkitiev »

Е в големите градове по-лесно се намира работа, но е по-ниско платена заради конкуренцията. Отделно повечето пъти не работиш, където живееш ;-).
Сега с тая криза и от както спряха строежите се налага да работим разни неща, които мен ме е срам да кажа че са "геодезия". Днеска правих един ПУП, отне ми точно 1 час да оформя чертежите и после още 2 часа писане на записка и копиране на нотариални актове.. :x Накрая даваш една дебела папка, в която има точно 2 важни листа.
Сори за офтопика. Понякога си мисля, че ако се намали бумащината и рационализира работата по общините, доста геодезисти съвсем ще останат без работа.
По темата - в планинските градчета и селца, където има по 1 геодезист трябва да ви кажа, че според мен добре си живеят :). Отидеш, опънеш няколко ролетки (понеже точки има в съседното село, а никой няма да ти плати прехвърляне на точки). Пък после те поканят да хапнете, да пийнете.. Общо взето спокоен живот :).
Но честно казано по мои наблюдения, където има повече работа не е готино за живеене. Първо се заемат хубавите места от "наши" хора, а за другите каквото остане ;-).

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

g_ishkitiev, недей да те е срам, че ти се случва да изработваш ПУП, план за регулация предполагам. Съвсем не е шега работа. Освен това архитектите още не са се прежалили как така геодезистите се занимават с градоустройство и твърдят че сме много некадърни в тази работа, та ако сме много недоволни има кой веднага да ни замести И даже този някой ще счита, че справедливостта е възтържествувала.
Иначе всички знаем как тази или онази община работи с тези или онези геодезисти. Тази или онази служба работи пак със свои си геодезисти. На някои места "чуждите" нарочно ги въртят и им създават ядове. Грозна картинка.
Ако си в голям град може би може да разчиташ евентуално на повече клиенти, но и на по-голяма конкуренция. В малките населени места пък са по-малко клиентите, но пък и не мисля, че са и толкова платежоспособни. Всъщност наистина ли има още геодезисти, които работят само в някои селца? Така че, кой където е успял да се закрепил си му е добре. Да го преместиш на което и да било друго място в България и да му казваш че там условията за геодезия били по-добри няма как просто да стане.
Последно промяна от 5ko на Пон Фев 06, 2012 6:08 pm, променено общо 1 път.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

"...През четвъртото тримесечие на 2011г в област Бургас са издадени 186 разрешения за строеж, в София(град) 137, София (област) 111. Най -много нови сгради са започнати в област Бургас -121 жилищни и 64 други сгради, на второ място е Пловдивска област с 70 жилищни и 53 други сгради, следвана от област Варна -54 жилищни и 46 други обекти. В столицата е стартирало изпълнението на 36 проекта за жилищни и 40 -за сгради с друго предназначение..."
Това според данните изнесени в последния брой на вестник "Строителство имоти", което незнайно как получавам безплатно.
Според данните в регистрите поддържани от АГКК, правоспособните юридически лица за дейности по кадастъра за Бургас са 19, а за София са 241.
Всеки може да направи изводите сам. :)

Публикувай отговор