Îïðåäåëÿíå íà ñëúí÷åâè è ñåí÷åñòè ìåñòà íà òåðåíà

Програмно обезпечаване на Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Îïðåäåëÿíå íà ñëúí÷åâè è ñåí÷åñòè ìåñòà íà òåðåíà

Мнение от R »

Çàíèìàâë ëè ñå å íÿêîé ñ òàêîâà íåùî?
Èìàì çàñíåìàíåòî íà òåðåíà, íî ñ êàêâà /êîÿ/ ïðîãðàìà ìîæå äà íàïðàâè?

bojko
Мнения: 4
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 8:58 pm
Местоположение: Пловдив/София
Обратна връзка:

Мнение от bojko »

Възможно е с почти всички програми, които работят с повърхнини - ArcGIS, Land Desktop, Map3D. Има доста уроци из интернет за това как може да се направи.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Áëàãîäàðÿ çà áúðçèÿ îòãîâîð, íî ìå èíòåðåñóâà ïðâèë ëè ñè ãî è àêî äà êàê ñòàâà, èëè ïîíå ìàëêî íàñîêè. À îòíîñíî óðîöèòå â èíòåðíåò - ùå ñúì òè áëàãîäàðåí àêî ïîñî÷èø ëèíê.

bojko
Мнения: 4
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 8:58 pm
Местоположение: Пловдив/София
Обратна връзка:

Мнение от bojko »

С ArcGIS съм го правил но в момента нямам инсталиран на компютъра. Има инструмент, чрез който при модел на терена можеш да пуснеш пространствен анализ и да ти изкара растер със различното осветяване (при указана височина на слънцето и азимут). Тук примерно може да намериш инфо - http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... _hillshade.
За LandDesktop 2006 (него използвам) променяш вида на повърхнината от настройките и я правиш на Polyface Mesh примерно. По подразбиране има зададено положение на слънцето (неможах да открия как да го променя), но от View->Render->Light можеш да зададеш положение на източника и после остава само да включиш от настройките светлината (Options->System-enable light).
За Мap 3D може да погледнеш тук и в гуугъл разбира се :).

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Може и със Surfer 8, вкарваш *.kpt-то правиш си "грида" и във визуализациите има hillShade-светлосенки
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

bojko
Мнения: 4
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 8:58 pm
Местоположение: Пловдив/София
Обратна връзка:

Мнение от bojko »

Да и surfer също :). Все го забравям :)

k1k0k0
Мнения: 38
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна

Въпросче

Мнение от k1k0k0 »

Извън Темата !
R , каква е Причината да го правиш това "Определяне на слънчеви и сенчести места на терена" ?
От чисто любопитство питам.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ìîé ïîçíàò ñå çàíèìàâà ñ âèíîïðîèçâîäñòâî è èìà ìÿñòî, íà êîåòî ñìÿòà äà ïðàâè ëîçå. Ìÿñòîòî å çàñíåòî, íî íåãî ãî èíòåðåñóâà êàê "ïàäà" ñëúíöåòî ïðåç ãîäèíàòà. Çàäà÷àòà íå å ñ êîìåðñèàëíà öåë. Èìà âåðîÿòíîñò âå÷å äà å êúñíî /íå ñúì ãî âèæäàë 2-3 ìåñåöà/, íî èñêàì äà ðàçáåàðà êàê âñå ïàê ñòàâà.
Ï.Ñ. Íå ñòàâà âúïðîñ çà ñâåòëîñåíêè, à çà ðåàëíè ñåíêè.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Според мен за да има смисъл този анализ, трябва да има един мнооого по-мащабен модел на терена, отколкото е заснемането на имота.
За тази цел бих ползвал готов DEM модел - гуугъл ърт. Самият Гуугъл ърт има инструмент който върши тази работа. Знам че там точността не е на кой знае какво ниво, но за тази задача ще свърши работа. Въпросния модел можеш да си го свалиш и с Civil 3D. Работата е там, че за да пуснеш "слънцето" да залязва и изгрява трябва да кажеш на който и да е софтуер къде се намира имота и по кое време. Ако решиш да работиш със заснемането, трябва да го трансформираш към нещо "световноизвестно" откъм координати.

Публикувай отговор