Ìîøåíèê.ãåî - ÷åðåí ñïèñúê ñ íåêîðåêòíè ïëàòöè!

на геодезическа тематика.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Ìîøåíèê.ãåî - ÷åðåí ñïèñúê ñ íåêîðåêòíè ïëàòöè!

Мнение от R »

Êëåãè, ïðåäëàãàì åäíà íîâà è ñïîðåä ìåí äîñòà àêòóàëíà òåìà. Àêî ïðèåìåì, ÷å ãîëÿìà ÷àñò îò ó÷àñòíèöèòå â òîçè ôîðóì ñà ãåîäåçèñòè íà ñâîáîäíà ïðàêòèêà è èì ñå íàëàãà äà ÷àêàò óãîâîðåíî /äîãîâîðåíî/ çàïëàùàíå íà èçâúðøåíàòà îò òÿõ ðàáîòà, áèõ ïðåäëîæèë äà ñå ñïîäåëè ìíåíèå çà íåêîðåêòíè ïàðòíüîðè. Òîâà çà ìåí ñà ôèðìè, êîèòî áàâÿò, ðåæàò ïî òÿõíî óñìîòðåíèå èëè èçîáùî çàáðàâÿò çà çàïëàùàíåòî íà èçâúðøåíàòà ðàáîòà. Õóáàâî áè áèëî è äà ñïîäåëèòå êàê ïðîöåäèðàòå â ïîäîáíè ñèòóàöèè. Àç ãè ðàçäåëÿì íà äâå îñíîâíè ãðóïè - ñòðîèòåëíè è ïðîåêòàíòñêè ôèðìè. Ìîæå äà ñå ðàçäåëÿò è ïî ðåãèîíè. Íàäÿâàì ñå òàçè òåìà äà íè ñïëîòè, à íå äà íè îáúðíå åäèí ñðåùó äðóã. Çàïî÷íåòå âèå, à àç ùå ñå âêëþ÷à ïî êúñíî.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Идеята ми допада много!

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

мноооого добра тема!
засега без да споменавам конкретни имена на физически и юридически лица ще кажа само:
подизпълнителите на ЛОТ3 магистрала Тракия
Ако някой се е запътил въодушевен към базата в Кермен, нека да се консултира с препатили преди него.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Хм.
Потърсих в нет-а, но масово резулатите са че нечувано, подизпълнители за този ЛОТ нямало да има. Явно това не е точно така. :roll:

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Тази идея е коментирахме с един колега точно преди 1 седмица, но преди да се почне да се пише за физически или юридически лица, трябва да бъде формирана няква структура на писане.
Примврно:
1. Наименование на некоректното лице
2. Вид обект
3. Дължима сума /малко е сложно с това да се пише/.
4. Съдите ли лицето или не.
5. Много важно!!!! който пише гореописаните точки да си запише и своите данни, защото може да има и недобронамерени колеги и да си "плюят наволя" по неприятни за тях лица.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ами не съм сигурен че всеки ще е склонен да дава толкова директна информация. Самият аз, по-скоро не бих. Утре ще пробвам да се свържа за пореден път с едни сладури, които ми дължат 800лв от януари месец. Ако пак нищо не се получи ще ги изтипосам тук без да ми мигне окото.

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Подизпълнители на ЛОТ 3 има и още как!
Плюенето на воля ни е вродено и нама как да го избегнем :).
Много си изпатих от цялата тази работа и продължавам да си патя. Казвам го не да подронвам на някого авторитета или самочувствието, нито да го пазя. Споделям с колегите да се пазят от подобни "инвеститори". Наименование на конкретно лице засега няма да пусна, защото текат спорове и преговори. Но и това ще стане!
Лично аз не се крия. Доста хора от форума ме познават лично. Да си побликувам трите имена, ЕГН-то, адреса и телефона ли? Някак сие е тъпо да го правя. Пиши, питай и ще получиш отговор - има начини.
Но bobets е прав: щом ще цитираш конкретни субекти е хубаво да се подпишеш и ти.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Именно. И аз мисля че информацията от тази тема ще е полезна главно на пишещите тук. Малко или много се познаваме. Ако прочета че dodimitrov е бил подведен от някоя фирма и на мен след време ми предложат да работим заедно, винаги мога да се свържа на лични и да разбера в детайли случая, като той лично прецени дали и каква информация да ми даде.
Нека всеки прецени сам доколко да се обявява публично.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Интересното е, че понякога поведението на подобни възложители е някак избирателно. Примерно, проектантите ми казват, че проекта така и още не им е платен, а аз съм ходил поне 10 пъти на строежа, обекта вече е готов и на мен всичко ми е изплатено, както е била договорката.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

djaba написа: Колкото до темата досега не видях посочени имена, нямам идея защо хората се притесняват да конкретизират. Нека започна аз -
за работещите в Пловдив имайте едно и повече наум при взаимоотношения с "СФ АДИ - 21" ЕООД. Това е строителна фирма, която те нарежда да си чакаш с месеци ведно с другите като например тухларни, бетоновъзели и кой знай какви още контрагенти ... Така и ние продължаваме да си чакаме еквивалента на няколко палета с керемиди :D Не става въпрос за много , но е дразнеща наглостта им. Колко е спешно да им свършиш работа и колко си нахален да питаш защо нямаш превод след няколко месеца например като и всички останали чакат ...
Предполагам, че всеки си има поне по няколко "греди" с клиенти.

nikpl
Мнения: 33
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 11:21 am
Местоположение: Bulgaria

Чакам отговор!!!

Мнение от nikpl »

Знам, че съм в твоят дом и може да си правиш каквото си искаш,
но все пак може ли да обясниш защо ми изтри поста?
не разбирам какво толкова имаше в моето мнение?

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ако в поста ти не е имало нищо във връзка с некоректни платци, ами е бил по темата "Кой мери кръвно?" или нещо от рода, мисля че е ясно защо вече го няма.
Представи си колко неприятно е да зачетеш тема, която те истински те интересува и да се натъкнеш изтрития диалог. Ако на някой му се спори по темата е свободен да си пусне отделна такава.

nikpl
Мнения: 33
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 11:21 am
Местоположение: Bulgaria

Мнение от nikpl »

Не отговарям на тебе, за колегите да стане ясно:
В поста ми нямаше заяждане с никого! Просто предложих, който не желае
да не си дава данните, а останалите да решават дали да му вярват.
А пък ти ако не си съгласен можеш да напишеш и да дадеш доводи,
а разбира се може и да триеш (защото форума си е твой), но не и да пускаш лъжливи обвинения.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Не, не обвинявам никого.
Сетих се за твоя пост и наистина трябваше да го оставя, но явно съм се залисал при триенето. По същата причина, без да искам изтрих и поста на djaba относно СФ АДИ - 21" ЕООД. Единствено успях да го възстановя от незатворена сесия на браузъра и го пуснах като цитат. Извинявам се за което.
За останалите, които вече не могат да прочетат изтрития пост:
nikpl предложи да не се изисква оплакващия се да оставя освен името на некоректния платец задължително и своите данни. Съгласен съм напълно с неговото мнение и мисля че така е по-редно.
Поздрави. :)

nikpl
Мнения: 33
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 11:21 am
Местоположение: Bulgaria

Мнение от nikpl »

Приемам извинението.
Поздрави и на тебе :)

Публикувай отговор