ЗКИР се променя тихомълком. (нотариуси издават скици)

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

ЗКИР се променя тихомълком. (нотариуси издават скици)

Мнение от GeoRT »

На 22.02.2010, без това да бъде обявено на страницата на АГКК, съмнително добронамерения депутат от АТАКА Огнян Стоичков, внася предложение за изменение на ЗКИР.
По мое мнение, мотивите му са продиктувани от лични интереси пряко обвързани гилдията на нотариусите.
Ето за какво става дума:
Източник: http://www.parliament.bg/bills/41/054-01-3.pdf
§ 1. В чл. 55 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 6
„Копие на кадастрална карта с данни от кадастралния регистър
на недвижимите имоти, предназначена за нуждите на нотариалното или
изпълнителното производство, издадено чрез пряк достъп до
информационната система от нотариус или съдебен изпълнител, има
значение на скица-копие и схема по чл.77, ал.2, т.1.”
2. Създава се нова ал. 7
„Нотариусът или съдебният изпълнител издал документ по ал. 6
удостоверява датата и часът на изготвяне и съответствието му със записите
в кадастралния регистър на недвижимите имоти”.
§ 2. В чл. 77 се правят следните допълнения:
2
1. Създава се нов чл. 3:
„За вписвания по чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за
вписвания скица-копие по ал. 2 не се изисква.”

Ето и сега действащите членове на ЗКИР, които търпят изменение:
Глава седма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИЧл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Справките са писмени и устни.
(3) Писмените справки могат да бъдат:
1. скици - копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта;
2. скици - копия по т. 1, съдържащи и допълнителни кадастрални данни;
3. други извлечения от кадастъра.
(4) Устни справки могат да се дават и по телефон, телефакс или чрез други технически средства. Справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка.
(5) Справките, които съдържат допълнителни кадастрални данни по чл. 34, ал. 1, задължително включват и информацията за актуалността им.
Чл. 77. (1) Молбата за вписване е написана на български език и съдържа:
1. името, адреса и другите данни за молителя, посочени в чл. 61, ал. 1;
2. юридическия факт, подлежащ на вписване;
3. описанието на недвижимия имот;
4. идентификатора на недвижимия имот от кадастъра;
5. партидния номер;
6. други обстоятелства, предвидени в закон;
7. подпис на молителя.
(2) Към молбата се прилагат:
1. скица - копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - и схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови имоти, се прилага и скица - копие от изменените по реда на чл. 54, ал. 1 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;
2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт;
3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.
Доколкото разбирам, идеята е скиците на сгради, имоти и самостоятелни обекти да се издават от нотариуси.
Струва ми се нелогично и със сигурност ще доведе до пълна каша.
Не смея да си представя какви скици ще литнат от нотариалните кантори.
Според мен, скиците задължително трябва да се издават от службата, която се занимава с поддържането на кадастралната карта!
Точно в такива моменти, с бездействието си се вижда колко формални, неработещи и паразитни са всичките геодезически камари, асоциации и организации!
Вашите коментари?

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

На сайта на Агенцията има пълен Проект за изменение и допълнение на ЗКИР www.cadastre.bg

kmh
Мнения: 62
Регистриран на: Чет Яну 22, 2009 12:46 pm

Мнение от kmh »

Доколкото разбирам става дума за скица от www.icadastre.bg. До сега тези документи не се признават за официални скици при сделки, защото нямат печат от АК. Идеята е нотариуса да удостовери, че скицата е издадена от www.icadastre.bg, времето на издаване и че след това не е променяна. Самата скица се издава от www.icadastre.bg, т.е. от Агенцията по кадастър, а не от нотариуса. Предполагам, че старата "offline" скица от АК също остава в сила.

В това има известна логика. Ще се раздвижат услугите от www.icadastre.bg. Естетвено АК ще загуби малко пари, но ще й се намали и работата. Предполагам и гражданите ще спечелят. Сега една скица струва 20-30 лв и се вади за няколко дни. От ИКАР струва 5-10 лв. и излиза веднага. Ако нотариусите не са много лакоми и сложат за заверка приемлива сума (2-4 лв), гражданите ще спечелят пари и време.

Геодезистите не губят нищо. Такава скица може да се извади, ако всички данни за имота и собствеността са ОК. В този случай и сега геодезистите не правят нищо - скицата я вади АК. Ако трябва да се прави промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри пак се стига до правоспособен по ЗКИР геодезист.

BTW, доколкото знам, до момента данни от www.icadastre.bg се признават само от АК и то само на геодезистите при проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

kmh
Мнения: 62
Регистриран на: Чет Яну 22, 2009 12:46 pm

Мнение от kmh »

Има друга опасност, която се прокрадва от нотариусите и други юристи. Предлага се достъпът чрез www.icadastyr.bg до кадастралната карта, кадастралния регистър и "имотния регистър" ( разбирай данните в службите по вписванията, защото имотен регистър няма) да се ограничи само до нотариуси, съдебни изпълнители, съдии по вписвания и геодезистите! Това не трябва да се допуска! Те и сега са им дали малко повече права, отколкото на обикновените потребители, което противоречи на ЗКИР. Ако това стане можем вече да кажем, че кадастъра и имотния регистър не са публични! Юристите отдавна си мечтаят за това- да може всички справки да минават през тях и те да имат монопол, въпреки че регистрите са публични. За това се натискат и по отношение на Търговския регистър- да е публичен, но само те да могат да правят справки! т.е. всички сме равни, но юристите да са по равни! ( и по богати!)

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Скиците в АГКК се издават за три дни не поради физическа невъзможност, а поради глупава организация.
По същата причина, се чака толкова време и за елементарни справки като координати на точки и идентификатори.
Когато таксите за издаване на скици се измъкнат изпод носа на АГКК това влияе на бюджета на агенцията. Теоритично, ако си представим че злоупортеби с бюджета няма, това би означавало малко по-бедна агенция = слаби кадри и кофти обслужване.
Аз лично ще бъда засегнат именно съвсем косвено. Нещото което ме вбесява е тишината относно това предложение на всичките свързани оргнизации, барабар със самата АГКК.

krivoto -> на страницата на агенцията има версия за изменение на ЗКИР, която се предлага в НС от смата агенция. Съвсем отделно от този текст, аз ако имах лоби бих могъл да предложа каквото друго си поискам. Ти също... Нещата нямат връзка помежду си.

П.П.
@ kmh Нотариусите за "добър ден" ти взимат десет лева, та не съм сигурен че 2-4 лева ще им стигнат за услугата. :)
Последно промяна от GeoRT на Чет Мар 04, 2010 9:49 am, променено общо 2 пъти.

kukaracha
Мнения: 9
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 5:53 am

твърдо против

Мнение от kukaracha »

Според мен е неуместно да се дава възможност на нотариусите да заверяват скици от кадастралната карта. В моята практика съм се убедил, че нотариусите често изповядват сделката в нарушение на закона. Например ето какво гласи §6 от ПР на ЗУТ:

§ 6. (1) Действащите към деня на влизане в сила на този закон териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове запазват действието си. Посочените планове се изменят при условията и по реда на този закон.

(2) Действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона. Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Проекти за териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове и кадастралните планове към тях, които са внесени за обявяване до 31 май 2001 г., се съобщават, съгласуват, одобряват, обжалват и влизат в сила по досегашния ред. В тези случаи актовете за одобряване се издават до 31 декември 2001 г.

(4) След влизане в сила на дворищнорегулационните планове по ал. 3 те могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането им в сила. Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането.

(5) След изтичане на сроковете по ал. 2 и 4 не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат.

Там където вътрешните регулационни граници не съвпадат с имотните, следва да се извършат процедурите по §8 от ПР на ЗУТ. Понякога нотариусите забравят този текст.

kmh
Мнения: 62
Регистриран на: Чет Яну 22, 2009 12:46 pm

Мнение от kmh »

Нотариусите, ако са умни, ще си вземат парите от нотариалната такса за сделката, а тази услуга могат да я свършат и за без пари, когато е част от сделка.

Аз мисля, че след като се завърши кадастралната карта на цялата страна геодезистите трябва да забравят за пари от Агенцията. Парите ще идват основно от клиентите - граждани и фирми- за извършените промени по кадастралната карта. То и сега си е така, като изключим новите кадастрални карти. А и както е известно парите от такси отиват директно в бюджета, а после агенцията чака да й отпуснат нещо за геодезически дейности. Така, че пряка връзка между парите на агенцията и таксите почти няма ( като изключим финансовото стимулиране на служителите, което зависи от размера на таксите).

Прави сте за мудността на агенцията. Могат да не чакат последния момент за срока. Но и не могат да изпълнят услугата за по-кратко време, ако не е платено за бърза услуга. Наредбата за таксите е такава. За бърза услуга се плаща тройно! Те и самите служители си го казват - мога да ти дам данните веднага, но ни следят и трябва да платиш за бърза услуга.

Публикувай отговор