Парцеларен план

Решения на практически въпроси. Обмяна на опит и "know how".
Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Парцеларен план

Мнение от Geomatics »

Колеги, моля Ви, дайте ми съвет по следния казус.
Разработил съм ПУП-Парцеларен план, за едно кабелно трасе от два кабела по 20kV. Кабелите ще се полагат в един изкоп на разстояние 30см един от друг. Имат един и същи собственик. Имам становище от EVN, за намелените сервитути, позовавайки се на чл.7, ал.2 от НАРЕДБА No 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (EVN ще станат собственик на кабелите след изграждането им).
Областна Дирекция Земеделие Пазарджик отказава да ми съгласува проекта с мотива, че понеже кабелите са два, на ПУП-Парцеларен план трябва да има също две линии, а аз съм сложил само една. :?:
Отивам аз и започвам да им чета НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планов.
И по-точно Раздел VI
Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
(Нов, ДВ, бр. 68 от 2004 г.)

Чл. 62а. (Нов, ДВ, бр. 68 от 2004 г.) (1) Проучвателните и проектните работи за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се извършват въз основа на задание в следните фази:
1. предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето или площадката на елементите на техническата инфраструктура;
2. окончателен проект - парцеларен план, по който се извършва отчуждаване и/или се ограничава правото на собственост.
(2) Със заданието за проектиране може да се възложи изработване само на окончателен проект на ПП по ал. 1, т. 2.
(3) При проектиране на парцеларен план (ПП) се ползват следните изходни данни, предоставени от Министерството на земеделието и горите, Агенцията по кадастъра, общината или от възложителя:
1. материалите по чл. 47, т. 1, 3, 4, 8 и 10;
2. материалите по чл. 47, т. 2, а по изключение и в М 1:2000;
3. предпроектни проучвания и/или инвестиционен проект в случаите, когато такъв е необходим за определяне на трасето и обхвата на линеен обект.
Чл. 62б. (Нов, ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Обемът и съдържанието на проекта по чл. 62а, ал. 1, т. 1 се определят от възложителя със заданието за проектиране.
Чл. 62в. (Нов, ДВ, бр. 68 от 2004 г.) (1) Проектът на парцеларния план съдържа графични и текстови материали.
(2) Проектът на парцеларен план с обхват повече от една община се изработва в отделни части за всяка една от общините по землища, като всяка част съдържа текстови и графичен материал, отнасящ се за съответното землище.
(3) Графичните материали на парцеларния план съдържат:
1. проект на ПП в М 1:500 или М 1:1000, а по изключение в М 1:2000, изработен върху картите или плановете по чл. 62а, ал. 3, т. 2, представен на чертежи на непрозрачна основа, като в проекта се отразяват:
а) землищните граници, границите и номерата на поземлените имоти;
б) трасето на техническата инфраструктура;
в) линиите, по които се извършва промяна на предназначението за линейни обекти, в т.ч. отчуждаване на имотите;
г) линиите, ограничаващи границите на площадковите обекти на техническата инфраструктура, по които се извършва промяна на предназначението, в т.ч. отчуждаването на имотите;
д) сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето или до крайните линии на съоръжението или площадковия обект;
е) нови трасета на засегнати от проекта селскостопански и горски пътища и други елементи на техническата инфраструктура, водни течения и площи, със съответните сервитути и ограничения за ползването на имотите;
2. ситуация на трасето в подходящ мащаб по преценка на проектанта.
и т.н
.

Според Приложение №1 Изработване на графични материали към устройствените схеми и планове
чл. 20а.2 Елементите на парцеларния план се изчертават, както следва:
20а.1. осовите линии и осовите точки на трасето със съответните цифри и означение - с червен цвят и с дебелина 0.2мм съгласно приетите съгнатури ......


Според Вас колко линии трябва да има на Парцеларния план? За мен трасето е едно и има една ос.

Следащият ми довод беще, че в 1:1000 0.30м са 0.3мм, което означава че линиите ще се слеят. Пак не се съгласиха.

Казвам им че според ИНСТРУКЦИЯ И УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНОВЕ НА ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

7.2.15. Изчертаване на условни знаци на слаботокова мрежа:

- когато в един изкоп са положени два или повече еднородни кабели, изчертава се само един провод и се записва броят на кабелите преди буквата, характеризираща типа на слаботоковия кабел (Г, Р, ТГ, ТВ). Ако в едно трасе са положени кабели от силнотокова и слаботокова мрежи, изчертават се и двата кабела, като се осигури минимално разстояние 0,5 мм. В този случай силнотоковият кабел ще се постави точно на мястото, а слаботоковият ще се измести. Ако броят на кабелите е по-голям и широчината на тяхното общо трасе позволява да бъдат показани мащабно, то кабелите се подреждат в зависимост от тяхното действително положение. Ако се налага генерализиране, то във всички случаи трябва да се запазят двете крайни линии, определящи ширината на трасето и вътре се записва с цифри и букви броят и типът на кабелите;

- с условен знак № 39 се показват преминавания под улични пространства с тръби. Този знак е аналогичен на условен знак № 5. С условен знак № 396 се показват трасетата, изградени от тръби;

- при широчина на трасето над 0,5 мм по плана то се показва мащабно, ако широчината е до 0,5 мм - разстоянието между двете линии е 0,5 мм. Цифрата показва броя на тръбите;

- със знак № 39в се показват трасетата, изградени с бетонови канални тръби. С цифрите 2х4 означаваме два броя бетонови цевки с по четири отвора;

- в случай, когато има трасета, които се изобразяват с условен знак № 39 - б, в, г, д и в непосредствена близост до тях минават кабели, свободно положени в земята, прави се комбинация с тези условни знаци, като се поставят точки - условният знак за слаботокова линия на тази линия, от която страна е кабелът. Ако има кабели от двете страни, това се изчертава и на двете линии. В случай, че кабелите са повече от един, в непосредствена близост до надписа се показва и броят на кабелите;

- при въздушен излаз на телефон на сграда и телефонна кутия, намираща се встрани, двата знака (№№ 40 и 41) се комбинират;

- при кабелна муфа (условен знак № 44), заснета при открито състояние, условният знак се запълва със съответния цвят.

7.2.16. Изчертаване на условни знаци на силнотокова мрежа:

- при показване трасетата от силнотокови кабели трябва да отделяме различните видове кабелни линии и с цифри да посочваме броя на кабелите;

- условен знак № 52 е аналогичен с № 39. Разликата е в това, че когато има кабели в непосредствена близост до трасето, не може да се прави комбинация с двата знака, а тези кабели се показват с отделни линии, отстоящи на необходимото разстояние (най-малко на 0,5 мм) и с цифри се показва броят на кабелите;

- при кабелна муфа (условен знак № 57), заснета при открито състояние, условният знак се запълва със съответния цвят.

7.2.17. Изчертаване на условни знаци на подземни съоръжения
НЕ и НЕ! Очаквам да не ми съгласуват ПУП-ПП.

Кой е прав и кой е крив?

kukaracha
Мнения: 9
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 5:53 am

съвет

Мнение от kukaracha »

Областните дирекции по земеделие не са органа, който трябва да дава оценки как да изглежда парцеларния план. Меродавно е решението на общинския експертен съвет по устройство на териториите, който приема проекта за ПУП и съобразява дали е съгласно Наредба номер 8 за ОСУСП. Ако Областните дирекции имат забележки, да изпращат техен представител на съвета или да си напишат официално писмо. Ако проектът е приет на експертен съвет, се прилага копие от решението на съвета.
Но в конкретния случай, ако трябва да споделя личния си опит в работата със всички видове администрация, просто правиш това, което искат, дори и да не са съвсем прави. За съжаление в България всяка администрация си има собствени начини за прилагане на нормативната уредба. Това се дължи на калпава нормативна уредба, от една страна и на недостатъчно компетентни и ограничени чиновници, от друга страна.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Първо по темата. Мисля че колегата Geomatics е 100% прав. С него сме коментирали по телефона надълго и нашироко казуса, така че нищо ново не мога да му кажа.
Не мога обаче да се съглася с колегата kukaracha.
Има си действаща нормативна уредба и въпреки че по някои въпроси тя не дава категоричен и еднозначен отговор човек трябва да се придържа към нея именно за да се избегнат конфликтите произтичащи от това че всяка община се смята за отделна губерния и си е приела свои правила и изисквания.
Такъв пък неаргументиран отказ от някакъв началник със съмнително техническо образование направо ме вбесява.

g_ishkitiev
Мнения: 124
Регистриран на: Вто Фев 12, 2008 12:16 pm
Обратна връзка:

Мнение от g_ishkitiev »

Ние работим с EVN - когато има няколко кабела в един изкоп давам само линията на изкопа. Досега не е имало никакви проблеми, ел таблата също ги отбелязвам само с условен знак и точка. Иначе според мен тия трасировъчни планове в 90% от случаите никой не ги гледа.

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Загубена кауза... Също както да обясниш на редовия общинар решил да покаже знания, че ако прилагаш данни от RTK измервания, няма как да изкараш RINEX формат...
В случая правиш каквото ти искат и бягаш. Да се бориш с вятърни мелници няма смисъл, да спазваш правилата и законите може да има смисъл само в нормална дършава с традиции в областта. Втората класа живот тук, позволява и две линии на разстояние 30см.

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

:lol: Това да спориш с общинари и тем подобни чиновници е кауза пердута. Или го правиш както искат, или ги биеш :lol: .
А що не им кажеш, че си ги нанесъл и двата - мащабно!? и да ги хвърлиш в размисъл. Нека ползват лупи ако искат. :lol: кажи - "Нанесох ги и двата мащабно бе хора, както ми казахте, невиждате ли!!?? ето" и гледай невинно. Па им гледай сеира :lol:

Публикувай отговор