Обръщение...за изработване на кадастър само от избрани фирми

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
galina_kara
Мнения: 11
Регистриран на: Пон Дек 10, 2007 3:24 pm

Обръщение...за изработване на кадастър само от избрани фирми

Мнение от galina_kara »

Колеги, получих по съвсем случаен начин обръщение от Асоциацията на геодезическите фирми и Камарата на инженерите по геодезия към новия министър на МРРБ г-н Плевнелиев /не знам как да го прикача тук???/.
Първо - това обръщение би трябвало да е подготвено след съгласуване с всички членове на камарата, а то е не е...
Второ и най-важно- от цялия текст прозира желание влезлите в сила кадастрални карти да се поддържат от отделни фирми, а не както е записано в закона, че това се прави от всяко правоспособно лице по кадастър.
Това е начин няколко фирми да бъдат монополисти и всички останали геодезисти да се молят за работа при тях...
Същата теза застъпва и новия шеф на Агенцията по кадастър в интервю във вестник "Капитал". Нали влязоха в сила кад. карти за няколко района в София- т.е трябва да се осигури работа на някои фирми /всички ги знаем/ със закон...
http://www.capital.bg/show.php?storyid=794061
Иначе е похвално, че иска да има само един лиценз, а не както до сега - лиценз от КИИП, от КИГ и т.н
Искрено се надявам да не съм права и промените да бъдат добре обмислени и в интерес на всички!

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

А така, аз откога ги разправям тия работи. Като им уважи министър Плевнелиев искането, всички ще разберат кому всъщност са нужни всички камари и камарички и как се защитават лични интереси уж от името на всички колеги почти насилствено принудени за членство в тях. А върха на наглостта е, че отгоре на всичко си прибират и членски внос.
Да ни е честито!

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Вече няма сили да се ядосвам с тези неща!!!
Това е такава гнила пасмина цялата геодезическа шайка по "върховете".
Как не се наядоха вече, бе?!
Млъквам, защото само псувни ми идват на акъла.

galina_kara
Мнения: 11
Регистриран на: Пон Дек 10, 2007 3:24 pm

Re: Обръщение...за изработване на кадастър само от избрани ф

Мнение от galina_kara »

GeoRT- кажи как да кача обръщението?

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Прати ми го на мейла [email protected] и аз ще го кача.

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Из коментарите от статията:

"Преди да започне реформи г-н Лазаров да се отърве от компроментираните служители на Агенцията , иначе нищо няма да се промени.Класирането на търговете при Обществените поръчки са под всякаква критика-едни и същи фирми печелят всички търгове.Не се декларират подизпълнители , а се ползват от тях , като заплащането е наполовина от цената на спечелилия търга.По този начин те печелят необосновано , но никой не им държи сметка.Обществените търгове са с големи обеми и изисквания , така че да могат да участват само определени сателитни фирми, които преди това са се договорили за минимални цени с което се опорочава конкуренцията.В България има предимно малки геодезически фирми , но те не се допускат до обществените поръчки , което води до необосновано завишаване на цените ."


Всичко се знаело, знае се и ще се знае...нещо не съм оптимист...

emot
Мнения: 3
Регистриран на: Нед Сеп 14, 2008 8:56 pm

Мнение от emot »

Колеги,въпроса не е за подценяване|Ако досега порочната практика на МЗГ за поддържащите фирми им даваше монопол частичен-поне оставаха населените места,то сега искат да "прилапат" всичко|Да се концетрира в 20-30 фирми - колко са броя на окръзите|И създадените с много труд 1000-1200 еднолични и малки фирми по места,които в момента вършим тази работа,ще бъдем принудени да освободим работниците или да работим като "подизпълнители" на процент ,който "БОСА" ще благоволи да даде| Трябва да се обединим и да се спре този сценарий веднага| И представителите на разни комисии да са наясно-отварят широко вратите на всевъзможни корупционни практики|И губят 20-30000 симпатизанти ,за сметка на това щe имат толкова безработни|

geo
Мнения: 3
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 6:39 pm

Мнение от geo »

Съгласен съм с всичките мнения , но само с плач няма да стане. Нужни са действия. Затова трябва да се изпрати контра писмо до министъра или да се действа с депутати на ГЕРБ но да не позволим да монополизират отново пазара. Имам колеги от старозагорския регион които са пропищели от една такава монополна фирма , става въпрос за ГЛОБАЛ ГЕО - Румен Георгиев, не позволявал на някой различен от неговата фирма да работи в землищата където е поддръжка ,а те били цялата старозагорска област , а като се разрових и доста търгове е спечелил за КК и КР и не само колегите а и клиентите са вдигнали ръце от него

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ами добре де, ама кой ще го направи това обръщение и от името на кой?
Има асоциация на геодезическите фирми, има КИГ има и още една купчина организацийки и сдружения. Във всички членския и ръководен състав се дублира с малки изключения.
Всички те очевидно са съгласни с тези предложения. :shock: :?:

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Íå ñàìî, ÷å ñà ñúãëàñíè, íî òàçè èäåÿ èäâà îò òÿõ.
Òðÿáâà äà ñå àëàðìèðà íà ïî-âèñîêî íèâî.
Åòî êàê è êîãà å ïðåäñòâåíà èäåÿòà çà ÷àñòíèÿ êàäàñòúð îò "íàñ":


"Óâàæàåìè êîëåãè,
Óâåäîìÿâàì Âè, ÷å íà 19.10.2009 ãîä., îò 13.00 ÷àñà ñå ïðîâåäå ñðåùà íà Ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ãåîäåçè÷åñêàòà ãèëäèÿ.

Íà ñðåùàòà ïðèñúñòâàõà ñëåäíèòå ëèöà:

1. ã-í Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ - Ìèíèñòúð íà ÐÐÁ;
2. ã-í Ãåîðãè Ïðåãüîâ - Çàì. ìèíèñòúð ÐÐÁ, ðåñîðåí çà ÀÃÊÊ;
3. ã-í Àëåêñàíäúð Ëàçàðîâ - Èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÀÃÊÊ;

Îò ñòðàíà íà ÀÃÔ è ÊÈÃ ïðèñúñòâàõà:
1. ã-í Àíãåë ßíàêèåâ - Ïðåäñåäàòåë íà ÊÈÃ;
2. ã-í Èâàí Çäðàâ÷åâ - Ïðåäñåäàòåë íà ÊÑ íà ÀÃÔ;
3. ã-æà Âåñåëà Äèøåâà - Óïðàâèòåë íà "ÃÈÑ" ÅÎÎÄ, Ñîôèÿ;
4. ã-í Õðèñòî Ñúåâ - Óïðàâèòåë íà "Ãåîõàéä" ÎÎÄ, Ñîôèÿ;
5. ã-í Ìèøî Íàñòåâ - Ïðåäñåäàòåë íà ÀÃÔ;

Îò èìåòî íà ÀÃÔ è ÊÈÃ, ã-í Èâàí Çäðàâ÷åâ âðú÷è ïèñìåíî èçëîæåíèå."

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Îùå íåùî: ôèðìèòå êîèòî ùå èçðàáîòâàò ÊÊ è ÊÐ çà ñîáñòâåíà ñìåòêà èñêàò äà ñà ìîíîïîëèñòè êîëêîòî ìîæå ïî-äúëãî.

 åäèí ìàòåðèàë îò èíæ. Àíãåë ßíàêèåâ îçàãëàâåí „Ðîëÿòà íà ×àñòíèÿ Ñåêòîð â Óïðàâëåíèåòî íà Çåìèòå“ ñå ïðîêðàäâà òî÷íî òàêàâà èäåÿ:

„Ñìÿòàìå, ÷å êîíêóðñèòå ïî ÇÎÏ íå ñà çà ïðåäïî÷èòàíå ïîðàäè ìàëêèÿ ñðîê íà äåéñòâèå îò 3 ãîäèíè, à ñïå÷åëâàéêè êîíêóðñ çà ïîääúðæàíå íà ÊÊ è ÊÐ å íåîáõîäèìî ôèðìàòà äà îðãàíèçèðà îôèñ è äà íàçíà÷è ñïåöèàëèñòè çà îáñëóæâàíå íà ãðàæäàíèòå è âñè÷êî òîâà çà òðè ãîäèíè. Êàêâî ñå ñëó÷âà àêî ôèðìàòà íå ñïå÷åëè ñëåäâàùèÿ êîíêóðñ? Óâîëíÿâàò ñå âñè÷êè ñëóæèòåëè, îôèñà ñå ðàçâàëÿ è èäâà ñëåäâàùà ôèðìà, êîÿòî çàïî÷âà îòíà÷àëî è ò.í.“

Öåëèÿ ìàòåðèàë - http://www.cadastre.bg/presentations_fi ... nakiev.doc

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êîëåãè, èçêàæåòå íÿêàêâî ìíåíèå ñåãà, çàùîòî ìíîãî ñêîðî ìîæå è äà å êúñíî. Àç ìèñëÿ, ÷å èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå ÷ðåç îòâîðåíî ïèñìî äî ïðåìèåð, ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ è ìèíèñòúð íà ÌÐÐÁ å äîáúð íà÷èí äà ñå àêöåíòèðà âúðõó åâíòóàëíèòå âðåäè îò òàêúâ âèä ïóáëè÷íî-÷àñòíî ïàðòíüîñòâî. Èëè ïîäïèñêà. Íî òðÿáâà äà èìà íÿêàêâà ìàñîâîñò. Íå ñåðèîçíî áè áèëî âñè÷êî äà ñè îñòàíå êàòî ìåíèå âúâ ôîðóì. Çà ìåí /ïðåäïîëàãàì è çà Âàñ/ ãåîäåçèÿòà å åæåäíåâèå. Ìèñëÿ ñè, ÷å ìàëêèòå ôèðìè â áðàíøà áèõà ïîñòðàäàëè ïîâå÷å îò òåçè ïàðòíüîðñòâà îòêîëêîòî îò ñàìàòà êðèçà.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Съгласен съм, но какво точно може да се направи. Не че се примирявам, просто очаквам някакви предложения.

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Ако може стиковайте точка по точка/какво се случило, какво искаме, какви са ни съмненията и т.н./, аз ще отида при адвокат да каже какво може да се направи и ако трябва да напише нещо и къде да го пратим това писмо /подписка/.

logic
Мнения: 78
Регистриран на: Пет Апр 17, 2009 12:34 pm

Мнение от logic »

От страна на АГФ и КИГ присъстваха:
1. г-н Ангел Янакиев - Председател на КИГ;
2. г-н Иван Здравчев - Председател на КС на АГФ;
3. г-жа Весела Дишева - Управител на "ГИС" ЕООД, София;
4. г-н Христо Съев - Управител на "Геохайд" ООД, София;
5. г-н Мишо Настев - Председател на АГФ;
И кой, аджеба, упълномощи самонатрапника Янакиев да излиза пред Плевнелиев с порнографията http://www.cadastre.bg/presentations_fi ... nakiev.doc ?

Защо членувате в КИГ? Кой ви задължава? Ами, членувайки в КИГ, даваме правомощия на Янакиев - не го ли разбирате.

Пишете подписка за оттегляне на това ръководството на КИГ. А и за саморазпускането на цялото КИГ. КИГ е паразит. Нищо досега не е направила за членовете си. Но вече ще правят: Ще ги унищожават.
Ако се оставим да ни унищожат. Систематично, и от наше име, ще се опитват да ни унищожават.

Ами май че не ни остава нищо друго, освен да вдигаме гюрултия в нета.
Дори и да залеем с е-писма Плевнелиев - ще ги смятат за спам и автоматично ще ги отделят в папка "Спам".

Ръководството на КИГ, спекулирайки с правото на мнение - уж дадено им от всички членове на КИГ - унищожават самите обикновени членове на КИГ. И се опитват там в КИГ, да останат само богоизбраните десетина БОСОВЕ. В никакъв случай няма да са 20 или 30 богоизбрани босове. Едва ли ще са повече от десетина - и с по две-три разклонения във всички области И ще се кичат, че те са КИГ.

Всеки монопол - дори и на КИГ - е самоунищожителен за членовете дори и на монопола. И е благодат за ръководството на монопола.

Публикувай отговор