Вие как процедирате?

Ако Ви се пише по каквато и да е тема, или искате да си говорите с някой, тук е мястото за спам.
Публикувай отговор
maragidik
Мнения: 23
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2008 6:12 pm
Местоположение: Троян
Обратна връзка:

Вие как процедирате?

Мнение от maragidik »

Налага ми се да направя помощен план за сладурите от общината. Никакви обяснения, никакви напътствия... Прочетох Приложенията, по които да подготвя проекта, но там много ужасяващо (за мен) са обяснени форматите на файловете, които искат да приложа. Някой иска ли да ми прати като мостра файлове *.kor и *.dpi, които искат споерд Приложение 3 към чл.11 - просто да взема антетките.
И да попитам - задължително ли се мерят и изчертават хоризонтали; за какво биха ги използвали било там, било в кадастъра?

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

От кой нормативен документ е това "Приложение 3 към чл.11"? :roll:

Това е от инструкцията за работа с Тплан (дос).
Файла с разширение '.kor' има следната структура:
а) На първият ред (запис) се записва името на обекта. За
разлика от кодовото име името на обекта може да бъде и на кирилица.
Най-общо казано на първият ред потребителя може да запише каквото иска
и както си иска. Първият ред на всички текстови файлове съдържа посо-
чената по-горе информация - името на обекта.
б) На втория ред стои подсказка за съдържанието на колоните
в следващите записи, а то е:
- номер на точката - до 6 цифри;
- клас на точката (по планово полжение - X и Y);
- абцисата X на точката (до 6 цифри пред дес.точка) ;
- ординатата Y на точката (до 6 цифри пред дес.точка) ;
- клас на точката като репер (по височина - H );
- надморска височина на точката - Н;
- средната квадратна грешка на точката по X - Mx :
- средната квадратна грешка на точката по Y - My :
- коефициента на корелация между X и Y - Rxy :
- средната квадратна грешка на точката по Н - Mh :
Потребителя въвежда (записва) във файла само информацията за
дадените точки с помощта на текстовия редактор. При въвеждането на тази
информация трябва да се спазват следните правила:
- ако координатите X и Y не съществуват, за класа и координа-
тите се записват нули ;
- ако котата е нула то за класа на репера и надморската ви-
сочина се зписват също нули ;
- за Мx, My, Rxy и Mh на дадените точки също се записват нули;
ВНИМАНИЕ !!!!!!! - първият ред от така описаната информация
за координатите (първият ред след подсказката) съдържа специална инфор-
мация. Съдържанието на тази информация е следното:
- на мястото на номера на точката се записва координатната
система - 1970 или 1950 ;
- На мястото на класа (по планово положение) се записва
номера на зоната в която се намират точките. Номера на зоната съвпада
с първата цифра от номенклатурния номер на милионния картен лист. За
координатна система 1950г. номера на зоната е без значение. Координатната
система и зоната се поставят нули при локални координатни системи.
Когато координатната система и зоната са зададени корекцията за про-
екцията и надморската височина се нанасят от програмата.
- В позициите за X, Y и H се записват редукционни числа -
кръгли стойности с които се редуцират координатите. Редукционните
числа трябва да бъдат по-малки от най-малката съответна координата
в обекта. За надморската височина редукционното число може да бъде
нула. Редукционните числа за X и Y също могат да бъдат нули но когато
се задават пълните координати (6 цифри пред дес. точка) е желателно
редукционните числа да бъдат зададени.
- в останалите колони на този ред се записват нули ;
Номерата на точките от геодезическата основа са 6 или 5
цифрени от които 2(1) цифри(а) са за код и 4 за номер. Кодовете
са както следва:
а) при 6 цифри от които 2 за код:
- 10 за триангулачна точка (пример 100022 за тт22);
- 11 за полигонова точка (пример 110022 за пт22);
- 12 за осова точка (пример 120022 за от22);
- 13 за латова точка (пример 130022 за лт22);
- 14 за свалена т. точка (пример 140022 за тт22а);
- 15 за свалена т. точка (пример 140022 за тт22б);
б) при 5 цифри от които 1 за код:
- 1 за помощни точки (пример 10022 за 22а)
- 2 за помощни точки (пример 20022 за 22б)
- 3 за помощни точки (пример 30022 за 22в)
- 4 за помощни точки (пример 40022 за 22г)
- 5 за помощни точки (пример 50022 за 22д)
- 6 за помощни точки (пример 60022 за 22е)
- 7 за помощни точки (пример 70022 за 22ж)
- 8 за помощни точки (пример 80022 за 22з)
- 9 за помощни точки (пример 90022 за 22и)
в) при 4 цифри се приема, че точката не е кодиранна.
Примерно подробните геодезически точки не се кодират и номерата им
трябва да бъдат от 1 до 25000.
По желание на потребителя кодировката може да бъде и друга.
Файла с координатите на геодезическата основа програмно
се актуализира и допълва при обработката на плановите и височинните
мрежи на обекта.
Втората команда [Pe2 vitocha.dpi] на подменюто отваря файла
за данните от полските измервания. Съдържанието на файла се подсказва
от неговото разширение - '.dpi'(данни от полските измервания).
Структурата на файла е следната:
- првият ред е за името на обекта
- вторият запис съдържа параметрите за точността на измерване
на точките от геодезическата основа. Те са: - клас на мрежата, средна
квадратна грешка за посока в [cc], три константи за точноста на далеком-
мера с който се изчислява грешката в измерените дължини по формулата
Ms= c1[mm]+c2*S[km]+c3*sqr(S[m]),
точност на центриране на инструмента, точност на центриране на сигнала в
[mm], нула - свободен параметър, клас на нивелачната мрежа, точност на
измерване на зенитните ъгли[cc], точност на височината на инструментта и
точност на височината на сигналите в [mm]. С помощта на така зададените
параметри се изчисляват допустимите стойности на несъвпаденията и
тежестите при изравнението. Стойностите на посочените параметри се
уточняват от потребителя като се вземат предвид резултатите от
обработката на мрежата. Точността на ъгловите измервания е функция на за-
дадената средна кв. грешка за посока и точността на центриране на инс-
трумента. За ъгловите измерваня се приема еднаква точност на центриране
на инструмента и сигнала. Точността на дължините е функция на трите пара-
метъра за точността на далекомера(с1,с2 и с3) и точността на центриране
на сигнала. Зададената точност на центриране на сигнала не влияе върху
точността на ъгловите измервания, а само върху точността на дължините.

ПРАВИЛНОТО ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ
ЗА КОРЕКТНОСТТА НА ОБРАБОТКАТА И ОЦЕНКАТА НА ТОЧНОСТА.

- третия ред е подсказка за съдържанието на колоните в след-
ващите записи -номер на станциията(Ns),височина на инстеумента (I),
номер на наблюдаваната точка (Nt), височина на сигналаа (Т),посока (R),
зенитен ъгъл (Z) и наклонено разстояние (S).
- след третия ред следват данните от полските измервания
подредени в посочените от подсказката колони - Ns, I, Nt, T, R, Z, S,
на нов ред Nt, T, R, Z, S, на нов ред Nt, T, R, Z, S и т. н. т до зада-
ването на информацията за всички наблюдавани от станцията точки. За
прегледност на втория и следващите редове (при условие, че реда на който
е написан номера на станцията се брои за първи) информацията за наблю-
даваните точки се разполага в съответните колони като пространството
под Ns и I се оставя празно. Това ще повторим е само за прегледност,
която се препоръчва да се спазвя. От гледна точка на програмата е важно
да се спазва посочената последователност, а не колоните.
В дадена станция една точка може да бъде наблюдавана многократно
както при първо така и при второ полжение без да е необходимо двете по-
ложения да бъдат едно до друго. Разграничаването на измерванията при
двете положения на тръбата става по зенитния ъгъл.
На една и съща станция може да е станционирано многократно.
В този случай информаацията за измерванията се задава като различни
станционирания но подредени непосредствено едно след друго. Броят на
свързващите посоки не се ограничава.
Внимание !! - всяка станция завършва със символа:
* , ако измерванията са с електрооптичен инструмент
*T , ако измерванията са с обикновен тахиметър;
*D , ако измерванията са с диаграмен тахиметър(Далта)
След първата станция следва информацията за втората станция и
така до последната станция. На всяка променлива трябва да съответствува
стойност независимо дали е мерена или е условно приета .
* Забележки
Z = 0. се приема, че зенитен ъгъл не е мерен.
Z = 400. се приема, че измерванията са при второ полжение на
зрителната тръба но зенитения ъгъл не е мерен.!!!!!
Ако зенитният ъгъл е 0 или 400 гради, или разстоянието е отри-
цателно се приема, че зададеното разстояние е хоризонтално.
Nt = 0 информацията за точката се пропуска
Ако зенитният ъгъл (при данни за полярна снимка) е 0 или 400 g,
или сигнала е по-малък от 5м надморската височина на точката не се изчис-
лява.

kukaracha
Мнения: 9
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 5:53 am

от Наредба 3 за кадастралните карти

Мнение от kukaracha »

това се намира в Наредба 3 за кадастралните карти.
от Тплан се прави изход за Skgiom и се записват файловете в указания формат.

В програмата Coord.exe мисля, че също има такъв експорт.

maragidik
Мнения: 23
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2008 6:12 pm
Местоположение: Троян
Обратна връзка:

Мнение от maragidik »

Имах подозрение, че геодезистите са ТОЧНИ хора (не в смисъл на измервания, естествено), но сега при всяко влизане във форума (от зор или просто да попрочета нещо ново) се убеждавам в това. БЛАГОДАРЯ ВИ!

maragidik
Мнения: 23
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2008 6:12 pm
Местоположение: Троян
Обратна връзка:

Мнение от maragidik »

Изчертаването на хоризонтали с каква програма може да се направи и тази програма ползва ли .dpi или трябва да се прави друг формат на данните от измерванията?

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »


maragidik
Мнения: 23
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2008 6:12 pm
Местоположение: Троян
Обратна връзка:

Мнение от maragidik »

Ето на какво се натъкнах скоро: правя си аз делба на имот върху ЦМ от кадастъра в Троян, и при проверката в Ловеч изписукват, че понеже в парцеларния план в общината покрай имота трябвало за в бъдеще да се прекара път (то го има, ама по-тесен), трябва да взема ЦМ от общината и да деля имота без този "бъдещ" път. Е, на какво основание да взема предварително от площта на имота на хората - те утре могат да ме закарат в съда? И от кога се вземат цифрови данни от общините за да се нанасят после в кадастъра? Просто не знам какво да правя. Хайде, с релефа се оправих - AutoCAD Land Desktop е наистина невероятен :)

kukaracha
Мнения: 9
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 5:53 am

Относно парцеларния план

Мнение от kukaracha »

Какъв е този парцеларен план? Според мен нови пътища или разширение на съществуващи в земеделски територии могат да се прокарват единствено ако има влязъл в сила план на новообразуваните имоти и то само на териториите по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
Ако има одобрен и влязъл в сила парцеларен план, примерно за нов или за разширение на общински или държавен път, за обособяване на сервитут за технически провод, а в някои случаи и за нуждите на частен инвеститор, могат да се обособят като проектни имоти частите подлежащи на отчуждаване. Това, обаче може да се извърши само с цел извършване на отчуждителни процедури по реда на Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост в зависимост от това в чия полза е отчуждението.
Ако парцеларният план за нов или разширение на съществуващ път е за нуждите на частно лице, следва то да си поеме отчуждението.
Съжалявам, че нямама време да посоча точните основания от законите, споменати по-горе.

Публикувай отговор