Сгради

Решения на практически въпроси. Обмяна на опит и "know how".
dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Сгради

Мнение от dangeon »

Здравейте колеги,
Понеже изпаднах в голямо чудене, кои са сградите , предмет на кадастъра според вас?

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Всички с бетонов фундамент..

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Въпросът е съвсем на място и съвсем не е за подценяване. Още повече, че ЗКИР и ЗУТ имат известни различия по този въпрос и от там съм се сблъсквал с различни тълкования :lol:
И все пак, щом става дума за кадастър по-добре да ползваме ЗКИР
Наредба №3 към ЗКИР
"Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
.....
2. "Сграда" е сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване (спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки).
3. "Очертание на сграда" се определя от външните ограждащи стени на първия надземен или полуподземен етаж. Очертание на сграда е и ортогоналната проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени. Към очертанието на сградата се изобразяват тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен, включително и проходите в сградата."

Относно понятията "сграда" и "постройка":
чл.20 от ЗУТ
"Чл. 20. (1) Застрояването в урегулираните поземлени имоти е основно и допълващо.
(2) Основното застрояване съответства на конкретното предназначение на имотите съгласно чл. 8, определено с подробния устройствен план.
(3) Застрояването със спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки допълва основното застрояване в урегулираните поземлени имоти."

Ето и още
Нар.№3 към ЗКИР
"чл.43 (3) Издадените и вдлъбнатите части от очертанието на сгради и материализирани граници с размер, по-голям от 0,20 m, се заснемат.
(4) Заснемат се всички сгради с изключение на:
1. строящи се сгради, които не са изградени в груб строеж;
2. временни сгради във връзка с извършване на строителство;
3. паянтови стопански сгради без масивни основи или с височина в най-високата им част, по-малка от 2 m, както и външни тоалетни с площ, по-малка от 3 м.
(5) Подземните сгради се отразяват в кадастралната карта чрез заснемане на видимите им надземни части или отвътре или въз основа на екзекутивната им документация."

УСПЕХ! :)
p.s. А където не те пуснат в имота, не им заснимаш вобще сградите. Пишеш в протокола, че не са те допуснали и заминаваш :D

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Да, това ясно. :)
А незаконните? :)

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

dangeon, не разбирам какво точно питаш?!

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Ами питам точно това, което питам.
Дали незаконните сгради по смисъла на ЗУТ са предмет на отразяване в кадастралните карти и съответно кадастралните планове за районите, за които няма все още одобрена кадастрална карта.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Знаеш че освен заснемането, проекта по чл.52 съдържа копия от техническата документация, съпътстваща строителството на сградата.
Ако една сграда е незаконна, тази документация или ще липсва или в нея ще има несъответствия.
Правоспособното лице би трябвало да е в течение на тези неща и ако е добросъвестно да откаже изработване на проекта по чл. 52.
Така или иначе тук има десетки възможни варианти на "незаконност" и може да се говори само "по принцип".
Последно промяна от GeoRT на Чет Авг 27, 2009 9:33 am, променено общо 1 път.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

GeoRT, :)
Вариантите на незаконност не са десетки, а са ясно описани в ЗУТ.
Разби ме с тази добросъвестност. Ето ти текст от Наредба 3:
3.1. Сграда се изобразява със застроената й площ така, както е построена в действителност, независимо от собствеността, законността и местоположението й спрямо имотните граници. Ако очертанието на сградата пресича граница на поземлен имот, сградата не се разделя на отделни части.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ами в този случай, значи въпроса със законността е решен.

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Кадастралните карти се изработват по ЗКИР. Ако те интересува изработването на кад. карта, тогава се отразяват ВСИЧКИ СГРАДИ, без значение законни ли са или не!

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Не, Biliana, интересува ме кадастъра въобще.
Значи, стигаме до извода, че ако внесеш в Агенцията по кадастър заснемане и скица-проект за отразяване на сграда без строителни документи, те са длъжни да я отразят?
Ако няма изготвена кадастрална карта пък сградата трябва да бъде отразена в съответния действащ план.
Защото, ето още няколко текста от ЗКИР:
2. кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство, се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл. 31; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района;
Чл. 31. Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

А вече видяхме какво казва Наредба 3 по въпроса. :)

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Не случайно те попитаха какво точно те интересува. Ако изработваш цялостна кадастрална карта на населено нанасяш сградите по смисъла на ЗКИР и по-специално Наредба 3. Отразяването им в кадастралната карта не ги узаконява. Ако нанасяш една или две сгради обаче (тук не говорим за изработване на кад. карта на населено място) тогава си прилагаш и разрешителното за строеж и визата за проектиране, и проекта на сградата.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Разбира се, че отразяването в кадастъра не узаконява една сграда. Това не ме интересува. Разбира се, че нанасянето на една или няколко сгради не означава изработване на кад.карта на населено място, но пък означава поддържане на кадастрална карта (съответно план). Та точно това ме интересува, в кой текст пише, че при отразяване на сграда в кадастралната карта или кадастрален план, задължително се изисква строителната документация, които регламентират нейната законност и в кой текст се прави разграничение между цялостно изработване на кадастрална карта и поддържането й в актуално състояние, конкретно по отношение на сградите и ще съм ти благодарен ако ми го цитираш. :)

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

За издаване на разрешение за ползване на новоизградени строежи или части от строежи - сгради, пристройки, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустрой-ствени и спортни съоръжения, възложителят (по смисъла на чл. 161 ЗУТ) подава молба до общинската администрация за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР, съответно и за попълване на кадастралния план. Молбата съдържа данни за възложителя, строежа и поземления имот, в който е извършен строежа и се придружава от следните материали и документи:
1. Копие от документа за собственост;
2. Копие от разрешението за строеж (акта за узаконяване);
3. Копие от скицата (визата) за проучване и проектиране;
4. Копие от екзекутивната документация за сградите (част архитектурна), съоръже-нията или подземните проводи;
5. Данни от геодезическото заснемане на строежа:
- полски измервания, изчисления и координатен регистър на изходните и подроб- ните точки;
- скица с нанесени точки от работната геодезическа основа (РГО) и заснети граници, сгради и съоръжения;
- кратка обяснителна записка;
- документ за предоставени изходни данни за точките от РГО;
6. Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
Писмо на МРРБ № 90-04-92 от 02.08.2004г. за реда на издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 ЗКИР

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Благодаря GeoRT,
пише "...молба до общинската администрация за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР, съответно и за попълване на кадастралния план." Удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР също не ме интересува. Интересува ме само нанасянето в кадастралния план. Значи, по ЗУТ, сградите, построени до 1987г, без строителни книжа, но построени според действащите градоустройствени норми не са незаконни. Те са търпими. Но ако тази сграда не е отразена в кадастралния план как ще й издадеш удостоверение за търпимост?
А как да я нанесеш в кадастралния план, след като пък няма разрешение за строеж нито пък проект?

Публикувай отговор