КИИП: Къде е описано кой какво има право да авторизира?

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

КИИП: Къде е описано кой какво има право да авторизира?

Мнение от GeoRT »

Здравейте,
Може ли някой да ми посочи къде точно са разписани дейностите от инвестиционните проекти и кой какво има право да проектира.
Конкретно въпросът ми е провокиран от един трасировъчен план който ми попадна. В момента в мен ври омраза и възмущение.
Подпечатан е от някаква госпожа с печат ТС.
Та, има ли право ТС да прави трасировъчни планове?

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Трасировъчния план се включва в проектната документация към част "Геодезическа" на инвестиционните проекти съгласно Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Съгласно чл.7, ал.8 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране при подписването на проектите проектантите използват собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер, а за инженерите - и частта на проектната документация. Проекти на устройствени схеми и планове и на инвестиционни проекти за изграждане на обекти, които не са подписани и подпечатани от проектанти със съответната проектантска правоспособност, не подлежат на разглеждане, оценяване, съгласуване и одобряване от компетентните органи и за тях не се издава разрешение за строеж.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Òðàñèðîâú÷íèòå ïëàíîâå ïîïàäàò â ÷àñò "Ãåîäåçè÷åñêà".
Îêàçâà ñå, ÷å íèêúäå íå å êàçàíî â ïðàâ òåêñò êîé êàêâî ìîæå äà èçðàáîòâà, òàêà ÷å å âúïðîñ íà ïðî÷èò. Òîâà êîåòî ìîãà äà äàì êàòî äàííè å ñëåäíîòî:

ÍÀÐÅÄÁÀ No 4
îò 21 ìàé 2001 ã.
çà îáõâàòà è ñúäúðæàíèåòî íà èíâåñòèöèîííèòå ïðîåêòè

×ë.3. (1) Îáõâàòúò íà èíâåñòèöèîííèòå ïðîåêòè â çàâèñèìîñò îò âèäà, ïðåäíàçíà÷åíèåòî, ãîëåìèíàòà è ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïðîåêòèðàíèòå îáåêòè è èçèñêâàíèÿòà êúì ïðîåêòíèòå ðåøåíèÿ ìîæå äà âêëþ÷âà ñëåäíèòå ïðîåêòíè ÷àñòè:
3. ÷àñòè çà óñòðîéñòâî íà ïðèëåæàùèÿ êúì îáåêòà òåðåí:
à) ãåîäåçè÷åñêà (òðàñèðîâú÷åí ïëàí è âåðòèêàëíà ïëàíèðîâêà);

×ë.108. (1) ×åðòåæèòå íà ÷àñò ãåîäåçè÷åñêà íà òåõíè÷åñêèÿ ïðîåêò âêëþ÷âàò:
6. òðàñèðîâú÷åí ïëàí, ðàçðàáîòåí â ñúîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíèòå àêòîâå è èíñòðóêöèèòå ïî ãåîäåçèÿ è â ñòåïåí íà ïîäðîáíîñò, íåîáõîäèìà çà èçïúëíåíèåòî íà îáåêòà.
ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÊÀÌÀÐÈÒÅ ÍÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÈÒÅ È ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ
 ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ

×ë. 4.
(2) Â Êàìàðàòà íà èíæåíåðèòå â èíâåñòèöèîííîòî ïðîåêòèðàíå ñå ôîðìèðàò ñåêöèè ïî ñïåöèàëíîñòè èëè ãðóïà ñïåöèàëíîñòè ñúãëàñíî óñòàâà íà êàìàðàòà.


×ë. 7.
(8) Ïðè ïîäïèñâàíåòî íà ïðîåêòèòå ïðîåêòàíòèòå ïî àë. 3 è 7 èçïîëçâàò ñîáñòâåí ïå÷àò, ñúäúðæàù èìåòî è ðåãèñòðàöèîííèÿ èì íîìåð, à çà èíæåíåðèòå - è ÷àñòòà íà ïðîåêòíàòà äîêóìåíòàöèÿ. Ïðîåêòè íà óñòðîéñòâåíè ñõåìè è ïëàíîâå è íà èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè çà èçãðàæäàíå íà îáåêòè, êîèòî íå ñà ïîäïèñàíè è ïîäïå÷àòàíè îò ïðîåêòàíòè ñúñ ñúîòâåòíàòà ïðîåêòàíòñêà ïðàâîñïîñîáíîñò, íå ïîäëåæàò íà ðàçãëåæäàíå, îöåíÿâàíå, ñúãëàñóâàíå è îäîáðÿâàíå îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè è çà òÿõ íå ñå èçäàâà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.


ÓÑÒÀÂ
ÍÀ
ÊÀÌÀÐÀÒÀ ÍÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ Â ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ

×ë. 4.4.
(3) Ïåðñîíàëíèÿò ïå÷àò ñúäúðæà èìåíàòà íà ïðîåêòàíòà ñïîðåä äîêóìåíòà ìó çà ñàìîëè÷íîñò, ðåãèñòðàöèîííèÿ íîìåð, ÏÑ â êîÿòî ÷ëåíóâà, êàêòî è ÷àñòòà/÷àñòèòå íà ïðîåêòíàòà äîêóìåíòàöèÿ, êîèòî èìà ïðàâî äà èçðàáîòâà.
(4) ÓÑ íà ÊÈÈÏ, ïî ïðåäëîæåíèå íà Íàöèîíàëíèòå ïðîôåñèîíàëíè ñåêöèè óòâúðæäàâà íîìåíêëàòóðèòå îò ñïåöèàëíîñòè, êîèòî ñà áàçà çà ïðîåêòèðàíå íà ñúîòâåòíèòå ÷àñòè íà ïðîåêòíàòà äîêóìåíòàöèÿ.

×ë.5.3.
(2) Ïðîôåñèîíàëíèòå ñåêöèè â ÊÈÈÏ ñà:
1. Êîíñòðóêöèè íà ñãðàäè è ñúîðúæåíèÿ;
2. Òðàíñïîðòíî ñòðîèòåëñòâî è òðàíñïîðòíè ñúîðúæåíèÿ;
3. Âîäíî ñòðîèòåëñòâî;
4. Ãåîäåçèÿ, ïðèëîæíà ãåîäåçèÿ, ëàíäøàôò;
5. Ìèííî äåëî è ãåîëîãèÿ;
6. Åëåêòðîòåõíèêà, àâòîìàòèêà, ñúîáùèòåëíà òåõíèêà;
7. Îòîïëèòåëíà, âåíòèëàöèîííà, êëèìàòè÷íà è õëàäèëíà òåõíèêà, òîïëî è ãàçîñíàáäÿâàíå;
8. Òåõíîëîãèè.


Çà ñúæàëåíèå òîçè ÷ëåí ìàëêî ìå îáúðêâà:
(4) ×ëåíîâåòå íà ÊÈÈÏ ñàìè îïðåäåëÿò â êîÿ ñåêöèÿ äà ó÷àñòâàò ñúîáðàçíî êâàëèôèêàöèÿòà ñè è ïðîôåñèîíàëíàòà îáëàñò, â êîÿòî ðàáîòÿò.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ще говоря първо с надзора на обекта.
След това ще потърся въпросната проектантка и ако много ме ядоса ще се обърна към КИИП с въпрос кой какво може да подпечатва.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Въпреки момента на омраза и възмущение със съжаление си мисля, че на госпожата нищо не може да се причини, а не вярвам пък да бъде оспорено разрешението за строеж.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

В момента реагирам повече емоционално.
Аз имам договор с надзорната фирма и те най-малко ще искат да се появят пречки по реализирането на обекта.
Ще видим, ще ми се поне да натрия носа на "проектантката".

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

GeoRT написа:Аз имам договор с надзорната фирма и те най-малко ще искат да се появят пречки по реализирането на обекта.
Да, това имах предвид.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

ÍÀÐÅÄÁÀ No2
ÇÀ ÏÐÎÅÊÒÀÍÒÑÊÀÒÀ ÏÐÀÂÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒ ÍÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ

×ë. 1. (4) Ñúîòâåòñòâèåòî (âçàèìîâðúçêàòà) ìåæäó ïðèäîáèòàòà ñïåöèàëíîñò è ÷àñòèòå íà ïðîåêòà ñà ïîñî÷åíè â èíôîðìàöèîííî ïðèëîæåíèå 1, êîåòî ïåðåîäè÷íî ñå àêòóàëèçèðà îò ðúêîâîäñòâàòà íà îòäåëíèòå íàöèîíàëíè ïðîôåñèîíàëíè ñåêöèè.

Çà ñúæàëåíèå òàêîâà ïðèëîæåíèå íå íàìåðèõ íà ñàéòà íà ÊÈÈÏ.

k1k0k0
Мнения: 38
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна

Мнение от k1k0k0 »

GeoRT написа:В момента реагирам повече емоционално...
Според мен е така! За мен от много време си има "конфликти" в различни допирни точки между различни Специалисти и в Проектните документации. Май най-много са в пътното строителство :) между пътни инженери и геодезисти. GeoRT, изненадан съм, че буквално искаш да се хванеш за Наредби, Списъци и Описание. Тези неща са важни, ако нещата ще стигнат до Съда :)

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Мен пък скоро ме нервира по същият начин един проект за изменение на регулацията подпечатан от архитект, и за съжаление не видях никъде из наредбите да е написано недвусмислено кой какво точно прави. Освен в табличката с минималните цени.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Е, за плановете за регулация споровете са големи. :)

Публикувай отговор