КИГ vs КИИП

на геодезическа тематика.
krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

Става въпрос за следното .... за да получеш ППП трябва да си с ОПП и да си работил 2 години към проектант с ППП (доказваш с трудов договор) ... след това зубриш нормативната уредба , поготвяш твои "проекти" , подпечатани с ОПП и заверени от шефа ти с ППП ... защитаваш своите решения пред комисия .... за да се явиш пред нея плащаш 500 лева ... тази комисия се събира 2 пъти в годината .... зубриш нормативната уредба и те те изпитват върху нея .... ако нещо не им хареса - нещо от проекта ти не съвпада с тяхното виждане , или пък не знаш Член от някой закон - гоРиш .... и чакаш другата комисия , която ще е след 6 месеца ....
КОЛЕГИ проблема не е в изпита , а в това , че трябва да сме си НИЕ само в една Камара и да си защитаваме правата ... така разни самозванци си правят каквото поискат с нас ... те не работят нищо , а само си измисля какда събират повече пари на наш гръб и да си увеличават заплатите и да си правят "лъскави" офиси .... това е

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Е това къде го пише, аз знам, че трябва да работиш 2год при проектант с ППП.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Ако питате мен никакви камари не ни трябват.

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

Nnnnnnnnn

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
1164 София, бул. “Христо Смирненски” N1; тел: 02/969 20 73;
Факс 02/969 20 70; www.kiip.bg; e-mail: [email protected];ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА НА РАБОТА НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА С ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ВОДЕНИ ОТ КИИП

Раздел I.
Общи положения
Чл.1. Този правилник урежда условията,реда и начинът за полагане на изпит за придобиване на проектантска правоспособност за упражняване на професията „инженер-проектант в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” в Република България (включително в съответствие с възможността предвидена в чл.5,ал.3,т.4 от Наредба 2 за проектантската правоспособност).
Чл.2. Изпитът има за цел кандидата да докаже пред комисията,че притежава необходимия проектантски опит свързан с : - познаване на действуващата в Република България нормативна база свързана с общите изисквания към проектирането - познаване на действуващата в Република България нормативна база свързана с изисквания към проектирането по частта на проекта,по която кандидата желае да придобие пълна проектантска правоспособност - изработването на технически и работен проект по частта свързана с желаната за придобиване правоспособност за строеж с висока степен на сложност(категория по ЗУТ не по-ниска от II-ра) - защита на изготвения проект пред специалната комисия
Чл.3. В съответствие с този правилник изпит могат да полагат лица с висше образование с професионална квалификация „инженер”,притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър”,редовно отчетени членове на КИИП,вписани в регистъра на КИИП за лицата с ограничена проектантска правоспособност най-малко една година преди кандидатствуването за явяване на изпит.
Раздел II
Устройство и състав на комисията
Чл.4. (1) Специалната комисия за провеждане на изпити(СКПИ) се назначава ежегодно с заповед на председателя на Управителния съвет на КИИП в срок до 31 януари. (2) Комисията се състои от председател,заместник председател, секретар и членове,като общия им брой не може да надхвърля 14 души. (3) Членове на комисията,с изключение на секретаря,могат да бъдат само членове на КИИП вписани в регистрите за пълна проектантска правоспособност,предложени от Националните професионални секции.Предложенията трябва да бъдат направени най-късно 15 дни преди издаване на заповедта за назначаване на СКПИ (4) Председателят и заместник председателя се назначават измежду членовете на Управителния съвет на КИИП.
Чл.5. (1) Комисията провежда своята работа в две сесии за една календарна година: пролетна от 15 април до 30 април и есенна – от 15 октомври до 31 октомври. (2) Председателят на комисията,в зависимост от постъпилите искания за явяване на изпит,определя изпитните дати.Последните се обявяват в сайта на КИИП не по-късно от 10 дни преди началото на сесията. (3) Членовете на Комисията подписват декларация за неразгласяване на данни,станали им известни при и по повод осъществяване дейността й.
Чл.6. Права и задължения на Председателя на Комисията: (1) Председателят на Комисията свиква Комисията свиква същата и ръководи цялостната й дейност, като при гласуването той се ползва с правата на другите членове. (2) Председателят на Комисията изготвя доклад с мотивирани предложения пред Управителния съвет на КИИП относно признаване или отказ на съответната правоспособност.
Чл.7. Права и задължения на Заместник Председателя на Комисията: (1) Заместник-председателят подпомага Председателя при осъществяване ръководство на Комисията. (2) Заместник-председателят изпълнява функциите на Председател в случаите, когато изрично е упълномощен за това от Председателя на УС на КИИП.

Чл.8. Права и задължения на Секретаря на Комисията. (1) приема заявленията на кандидатите,проверява пълнотата на приложената документация и при констатиране на съществени недостатъци и непълноти връща документацията с указания за нейното дооформяне и допълване; (2) по разпореждане на Председателя, препраща заявленията и за становище до председателя на Комисията по регистрите и до председателя на съответната Професионална секция; (3) изпраща до лицата кандидатстващи за правоспособност график за явяване на изпита по електронната поща (4) съхранява всички документи свързани с явяването на изпит пред Комисията (5) изпълнява други функции и задачи, възложени от Председателя на СКПИ (6) Секретарят е лице от администрацията на Централния офис на КИИП и е без право на глас.

Чл. 9. (1) Комисията при осъществяването на дейността си може да създава работни групи и подкомисии, които да подпомагат дейността й. (2) Председателят със заповед определя състава, функциите и правомощията им.
Раздел III.
Ред и начин за провеждане работата на комисията
Чл.10 (1) СКПИ се свиква на заседания от нейния Председател в съответствие с графика за сесията й.Съобщението за заседаниятя се изпраща от Секретаря най-малко 10 дни преди началото на сесията. (2) Комисията заседава съобразно постъпилите заявления, но не по-малко от 1/един/ път на сесия. (3) Документацията на лицата, кандидатстващи за проектантска правоспособност, както и техните разработки са на разположение на членовете на комисията.Те могат да се запознават с тях само на територията на Централния офис на КИИП.
Чл.11 (1) Заседанието на Комисията се провеждат при:
1. присъствието на повече от 2/3 от членовете имаши право на глас
2. присъствието на проектанта(наричан по нататъка ГАРАНТ),член на КИИП с пълна проектантска правоспособност,заедно с който кандидата с ограничена проектантска правоспособност е работил последната една година
3. присъствието на кандидата
4. наличието в залата на цялата документация на кандидата имаща отношение към членството му в КИИП и явяването му на изпита (2) Кандидатът докладва пред Комисията направената от него проектна разработка (3) ГАРАНТЪТ прави изложение пред комисията по отношение разработката на кандидата и въобще по неговите качества като инженер-проектант (4) Комисията поставя въпроси на кандидата свързани с разработката и с действуващата нормативна база в проектирането (5) Комисията провежда обсъждане на разработката,отговорите на кандидата и становището на ГАРАНТА
Чл.12. (1) Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. (2) При положителен резултат от гласуването, Председателят внася писмено предложение до Управителния съвет за вписване на кандидата в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност,респективно за издаване на съответното удостоверение за правоспособност и личен печат съгласно чл.7 от ЗКАИИП. (3) При гласуван отказ, Председателят изготвя подробен и мотивиран доклад до Управителния съвет.
Чл.13. (1) На заседанията на Комисията се води протокол на направените доклади и обсъждания, констатации и приети решения. (2) Протоколите се подписват от Председателя на комисията и Секретаря и се съхраняват в архива на Централния офис.
Раздел IV.
Ред за подаване и обработване на документи за признаване на проектантска правоспособност
Чл.14. (1) Документите се подават в Централния офис на КИИП в гр.София до Председателя на УС на КИИП чрез Секретаря на СКПИ в срок не по-малко от 20 дни преди началото на съответната сесия. (2) Секретарят на СКПИ приема заявленията по образец (Приложение № 1)и придружаващите ги документи и им дава входящ номер в случай, че съдържат следните документи: 1. заявление за явяване на изпит; 2. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданството на лицето 3. анкетна карта на кандидата по образец (Приложение 2) 4. копие от удостоверение за ограничена проектантска правоспособност,издадено не по-късно от една година преди датата на подаване на документите придружено от доказателство за редовно отчетен годишен членски внос 4. декларация от ГАРАНТА по образец (Приложение 3) за задълженията и отговорностите вследствие проектантската дейност на кандидата,които той приема да понесе през следвашите пет години,попълнена собственоръчно и подпечатана с личния му печат 6. 3. анкетна карта на ГАРАНТА по образец (Приложение 2) 7. копие от удостоверението за пълна проектантска правоспособност на ГАРАНТА,издадено не по-късно от пет години преди датата на подаване на документите и придружено от доказателство за редовно отчетен годишен членски внос 8. свидетелство за съдимост за кандидата,издадено преди не повече от три месеца.; 9. проектна разработка на обект с достатъчна сложност(I-ва,II-ра или III-та категория по ЗУТ) в три екземпляра,подписана и подпечатана от кандидата и ГАРАНТА,направена през последната една година и за която има издадено строително разрешение(копие от последното,заверено „верно с оргинала” се прилага към проекта)
10. документ за преведена по банков път по сметката на Централен офис такса за провеждане на изпита (3) Секретарят на Комисията уведомява кандидата по електронната поща за неговия входящ номер и за датата, на която ще се проведе изпита (4) В случай, че Секретарят установи непълнота или неяснота в документите по ал. 2, той уведомява кандидата по телефон и електронна поща и му дава подходящ срок да отстрани нередностите. В случай, че в дадения срок кандидата не отстрани посочените нередности, заявлението му се оставя без последствие.
Чл.15. (1) След приключване на сесията Председателят на СКПИ в 15 дневен срок внася предложение за вписване в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност или подробрн и мотивиран доклад за отказ вУправителния съвет . (2) Секретаря на Комисията,след утвърждаване на предложенията на Председатела на СКПИ от Управителния съвет,уведомява кандидата по телефон и по електронна поща в срок от 10 дни.
Раздел V.
Възнаграждения и такси
Чл.16. (1) За участие в заседанията членовете на комисията получават възнаграждение съгласно прието Решение на УС на КИИП въз снова на представен доклад на Председателя на Комисията.
(2) Размерът на таксата по чл.14,ал.1,т.10 се определя с решение на Управителния съвет на КИИП.

ПPЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този правилник се издава на основание чл. 5,ал.3,т.4 от Наредба N 2 за проектантската правоспособност в КИИП и е приета на заседание на Управителния съвет на КИИП, проведено на .......................2009 г.
§2. Изменения, допълнения и указания по прилаганeтo на Наредбата се правят от УС на КИИП.Предложение за размер на таксата : 500лв. без ДДС!

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

Моето мнение е , че трябва да сме си само в една Камара и да си защитаваме правата ...

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Може ли един въпрос? От това, което прочетох останах с впечатлението, че ще се създаде нова професия:
Раздел I.
Общи положения
Чл.1. Този правилник урежда условията,реда и начинът за полагане на изпит за придобиване на проектантска правоспособност за упражняване на професията „инженер-проектант в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” в Република България.
За придобиване на ППП с изпит не трябва ли да променят първо чл.7, ал.3 от ЗКАИИП ?

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Много добре са си го измислили хорада даже! Ако бяха засегнали ВСИЧКИ които имат печати до момента, ако ВСИЧКИ ги извикат на изпит и им поискат по 500 и кусур лева, няма значение опит, стаж и т.н., тогава щеше да има бунт... ако бяха бръкнали в джоба и времето на всеки, е тогава може и да има някаква промяна в наредбите и законите.. А сега. сега всичко си е наред, я има я няма по 20 човека на година нови, какво могат да направят те? за палците...

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Още през трийсетте години на миналия век Айн Ранд е писала по въпроса с камарите, нуждата от тях и чии интереси защитават, в известната си книга "Изворът". Вярно, там става дума за архитекти ама проблемите с проектирането и правилата на тълпата са все същите. Който не я е чел горещо му я препоръчвам.

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

нужно е да има дискусия , за да се решат проблемите

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

А проблемите са? :)
Изпита и заплащането? :)

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Krivoto е прав - нужно е да има дискусия. Проблемите са в това, че когато се правят събранията на които се обсъждат тези проекти за промени, никой не ги посещава и се взимат решения с които после не сме съгласни :)

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

една римска мъдрост управлява света и до днес : DIVIDE ET IMPERA -разделяй и владей

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Странно, нали?
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (!) трябва да сме в определена камара за да можем да работим самостоятелно, по закон, независимо от образование, опит и стаж. Тази камара трябва да защитава УЖ интересите на всички. Но ако аз не съм съгласен с вътрешните правила и решения на тази камара , нямам избор да отида в друга, в която повече ми харесва. Те това е демокрация в действие и свободна инициатива. Като почнахме с мъдрости, разказва се, че един от министрите на Луи XIV, Колбер, събрал от парижките дребни предприемачи и ги попитал какви закони и правила искат да въведе държавата за да поощри производството и дейността им. Луи XIV бил от най-бляскавите френски крале. Поощрявал културата и не жалел средства , по негово време Франция се наложила сред водещите европейски държави. Само че всички тези разходи трябвало да се вземат от някъде и естествено се взимали от народа с нови и нови данъци. В крайна сметка положението на обикновените хора станало толкова нетърпимо, че избухнала Великата френска революция.
Та когато Колбер задал въпроса си, един от предприемачите (явно най-смелия :))) отговорил следното: Оставете ни на мира!

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

все още не съм си платил таксата в КИИП , като се надявам да я спестя таз година ... очаквам в най-скоро време да има само една камара за НАС , а не да плащаме по две , три такси за година

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Браво на теб! Не че на мен досега ми се е случвало да плащам за две камари, а и нямам такова намерение. :)

Публикувай отговор