"...ïðàâîñïîñîáíîñò ñúîáðàçíî ïðèäîáèòàòà èì ñïåöèàëíîñ

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

"...ïðàâîñïîñîáíîñò ñúîáðàçíî ïðèäîáèòàòà èì ñïåöèàëíîñ

Мнение от R »

îò ÇÓÒ
×ë. 229. (1) Ôèçè÷åñêè ëèöà ìîãàò äà èçâúðøâàò ïðîó÷âàòåëíè, ïðîåêòàíòñêè, êîíòðîëíè, ñòðîèòåëíè è íàäçîðíè äåéíîñòè, àêî ïðèòåæàâàò òåõíè÷åñêà ïðàâîñïîñîáíîñò ñúîáðàçíî ïðèäîáèòàòà èì ñïåöèàëíîñò è îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí.

Çíàå ëè íÿêîé êúäå ñà îïèñàíè êîé êàêâè äåéíîñòè ìîæå äà èçâúðøâà?


×ë. 230. (1) (Èçì. - ÄÂ, áð. 20 îò 2003 ã., äîï. - ÄÂ, áð. 65 îò 2003 ã.) Óñòðîéñòâåíè ñõåìè è ïëàíîâå è èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè ñå èçðàáîòâàò ñàìî îò ïðîåêòàíòè - ôèçè÷åñêè ëèöà, êîèòî îñâåí òåõíè÷åñêà ïðàâîñïîñîáíîñò ïî ÷ë. 229, àë. 1 èìàò è ïúëíà ïðîåêòàíòñêà ïðàâîñïîñîáíîñò. Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðèçíàâàíå íà ïúëíà ïðîåêòàíòñêà ïðàâîñïîñîáíîñò ñå îïðåäåëÿò ñúñ çàêîí.

Îçíà÷àâà ëè ñïîðåä âàñ òîâà, ÷å óñòðîéñòâåíè ñõåìè è ïëàíîâå è èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè ñå èçðàáîòâàò ñàìî îò ôèçè÷åñêè ëèöà?

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Означава ли според вас това, че устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти се изработват само от физически лица?
Според мен точно това означава. Понеже ППП е персонален лиценз и се издава единствено на физически лица, оттам и следствието че само физически лица могат да упражняват конкретните дейности. :roll:

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Âúïðîñèòå ìè ñà ñâúðçàíè ñ èçèñêàâàíèÿòà êúì èçïúëíèòåë íà ÏÓÏ /ïàðöåëàðåí ïëàí/, êîèòî ñà: åêèï îò ïðàâîñïîñîáíè ôèçè÷åñêè ëèöà,
ñïåöèàëíîñò „Ãåîäåçèÿ” - 3 ÷îâåêà,
ñïåöèàëíîñò „ÂèÊ” - 2 ÷îâåêà,
ñïåöèàëíîñò "Õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ” - 1 ÷îâåê.
Ïúê è èñêàì äà çíàì äàëè ñ ìîèòå ïå÷àòè ìîãà äà ñè ïðàâÿ ïðîåêòè ïî ÷àñò ÂèÊ, Àðõèòåêòóðà, à çàùî íå è Êîíñòðóêòèâíà?

Публикувай отговор