Удостоверения от КИИП

на геодезическа тематика.
5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Удостоверения от КИИП

Мнение от 5ko »

Оказва се,че за всяка година вече ще има нови удостоверения от КИИП. :)

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

някой знае ли:
- какев е смисъла на съществуването на тази организация
(след като си се претрепал от учене 5год., не е ли достатъчна тази хартийка дето дават от университета, с кво се оправдава искането за рег. в КИИП)
- къде отиват всички тия пари (от всеки актиен инженер в БГ по 120лв)?
- кой и на базата на какво определят цените на услугите и какъв и е смисъла на това при положение,че няма никакво законово основание да се съобразяваш с него?

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Îêàçâà ñå,÷å çà âñÿêà ãîäèíà âå÷å ùå èìà íîâè óäîñòîâåðåíèÿ îò ÊÈÈÏ. Smile
È ñà äîñòà æúëòè ïðè òîâà.
íÿêîé çíàå ëè:
- êàêåâ å ñìèñúëà íà ñúùåñòâóâàíåòî íà òàçè îðãàíèçàöèÿ
(ñëåä êàòî ñè ñå ïðåòðåïàë îò ó÷åíå 5ãîä., íå å ëè äîñòàòú÷íà òàçè õàðòèéêà äåòî äàâàò îò óíèâåðñèòåòà, ñ êâî ñå îïðàâäàâà èñêàíåòî çà ðåã. â ÊÈÈÏ)
- êúäå îòèâàò âñè÷êè òèÿ ïàðè (îò âñåêè àêòèåí èíæåíåð â Áà ïî 120ëâ)?
- êîé è íà áàçàòà íà êàêâî îïðåäåëÿò öåíèòå íà óñëóãèòå è êàêúâ è å ñìèñúëà íà òîâà ïðè ïîëîæåíèå,÷å íÿìà íèêàêâî çàêîíîâî îñíîâàíèå äà ñå ñúîáðàçÿâàø ñ íåãî?
Äà êîëåãà, àç çíàì.
Ó÷óäâàì ñå, ÷å Âèå íåçíàåòå èëè íå ñòå ñè íàïðàâèëè òðóäà äà ïðîâåðèòå. Åòî êàêâî ïîêàçâà 2 ìèíóòíà ñïðàâêà â ñàéòà íà ÊÈÈÏ:
1. ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÊÀÌÀÐÈÒÅ ÍÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÈÒÅ È ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ Â ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ: ×ë. 2. (2) Ïðîôåñèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ íà èíæåíåðèòå, ïðèäîáèëè ïðîåêòàíòñêà ïðàâîñïîñîáíîñò â óñòðîéñòâåíîòî ïëàíèðàíå è èíâåñòèöèîííîòî ïðîåêòèðàíå, å Êàìàðàòà íà èíæåíåðèòå â èíâåñòèöèîííîòî ïðîåêòèðàíå.
2. Ó Ñ Ò À  íà ÊÀÌÀÐÀÒÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ Â ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ: ×ë. 5.2.(7) Îáùîòî ñúáðàíèå íà ðåãèîíàëíàòà êîëåãèÿ:
6. ïðèåìà îò÷åòèòå çà ôèíàíñîâàòà äåéíîñò íà ðåãèîíàëíàòà êîëåãèÿ è çà äåéíîñòòà íà ðúêîâîäñòâîòî é è âçåìà ðåøåíèÿ ïî òÿõ;
7. ïðèåìà ïðîåêòîáþäæåòà íà ðåãèîíàëíàòà êîëåãèÿ çà ñëåäâàùàòà ôèíàíñîâà ãîäèíà;
3. Ó Ñ Ò À  íà ÊÀÌÀÐÀÒÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÒÅ Â ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ: ×ë. 3.3. ×ëåíúò íà ÊÈÈÏ å äëúæåí:
1. äà ñïàçâà Óñòàâà è Ïðîôåñèîíàëíèÿ êîäåêñ;
ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÅÍ ÊÎÄÅÊÑ ÍÀ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÀÍÒÀ:
×ë.2.1 (2) Èíæåíåð-ïðîåêòàíòúò äîãîâîðèðà ñâîåòî âúçíàãðàæäåíèå â ñúîòâåòñòâèå ñ âèäà è îáåìà íà ïðîåêòàíòñêàòà çàäà÷à, ñâîÿòà êâàëèôèêàöèÿ è ñðîêîâå çà èçïúëíåíèå, ïðè ñïàçâàíå íà äåéñòâàùà "Ìåòîäèêà çà îïðåäåëÿíå íà âúçíàãðàæäåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïðîåêòàíòñêè óñëóãè".

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Е, не се знае, следващата година може да са примерно пембени. А за по-нататък... не се знае. Някои твърдят, че хич няма да ни е до удостоверения. ;)

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

Колега, въпроса не беше да се цитира закона, а за за това доколко ИМА СМИСЪЛ от това всяка година на кихаш по 120лв, но много инженери мисловния процес се свежда до мерене ъгли и разстояния, и не могат или не искат да се замислят за някои неща. А Чл.2.1 (2) е в противоречение с принципа на свободната пазарна икономика, даже май имаше и решение на КС по въпроса ако не се лъжа и не незаконно КИИП да оперделя кой на какви цени ще работи

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Решение на КС? Конституционния съд? Я сподели? Аз знам за решение на ВАС, само че в обратната посока.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êîëåãà, ñìèñúë îò ÊÈÈÏ èìà. Òàì ÷ëåíóâàò ñïåöèàëèñòè ïî ÂÈÊ, Êîíñòðóêöèè, Åë. è ò.í. Èíæåíåðèòå íà êîèòî "ìèñëîâíèÿ ïðîöåñ ñå ñâåæäà äî ìåðåíå úãëè è ðàçñòîÿíèÿ" ñïîðåä ìåí íå ñà èíæåíåð-ïðîåêòàíòè è íÿìàò ïðè÷èíà äà êèõàò ïî 120ëâ. Àç ñúùî íå ñúì îñîáåíî ùàñòëèâ îò ñèòóàöèÿòà è íå âåäíúæ ñúì ãî ñïîäåëÿë â òîçè ôîðóì, íî èñòèíàòà å, ÷å òóê ñàìî ñè ÷åøåì åçèöèòå. Öèòèðàõ äåéñòâàùàòà íîðìàòèâíà óðåäáà, çàùîòî ñìå çàäúëæåíè äà ÿ ñïàçâàìå. Âñÿêà ïðîìÿíà íà ñúùåñòâóâàùîòî ïîëîæåíèå å ñâúðçàíî ñ ïðîìÿíà íà òàçè íîðìàòèâíà óðåäáà. Àêî íÿêîé ìèñëè ÷å íå ñúì ïðàâ íåêà èçëîæè ñâîåòî âèæäàíå.

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

чешем си езиците, обаче понякога да разбереш ,че има нужда от промяна и да видиш ,че и други така мислят е първа крачка към нещо друго. Има нужда от промяна на норм. уредба, принципно въпроса е по-обширен. Не става въпрос за 120лв, а за принципи. Айде остани със здраве.

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

не съм сигурен дали беше от ВАС или от КС, не помня точно как го формулираха точно. Дай линк за това решение на ВАС ако можеш че ми стна любопитно...

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

не било КС ,най ми било КЗК :) Вечерно време явно леко блокирам:

http://www.econ.bg/article53659/кзк-пре ... проектанти

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »


Инженера
Мнения: 30
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 7:37 pm

Мнение от Инженера »

...
Последно промяна от Инженера на Пон Юни 20, 2011 6:41 pm, променено общо 1 път.

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

Добре де, гледам цените за услугите на АГКК и там пише например:
трасиране на имот 100лв+20лв на точка. За 4 точки 180лв. В същото време по КИИП-а 4 точки излизат около 350лв. минимум. И кво се получава - аз съм длъжен да работя за мин 350лв, иначе ще си имам неприятности, а от АГКК и ГИС си го правят за 180лв. За тях КИИп-а не важи ли или какво?

Инженера
Мнения: 30
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 7:37 pm

Мнение от Инженера »

...
Последно промяна от Инженера на Пон Юни 20, 2011 6:41 pm, променено общо 8 пъти.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Точно така е! Това с камарите е чиста проба рекет. А ние понеже сме по-хитри си имаме цели две. Не че на едната са успяли все още да ме насилят да стана член. Та даже ме информираха, че някои височайши другари били с идеята членския внос да станел 1000 лв та да работели само "утвърдени" проектантски бюра, а не "случайни".

Публикувай отговор