Дворищно трасировъчни карнети

Решения на практически въпроси. Обмяна на опит и "know how".
bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Добре че КК са пълна боза, че на тая криза ако не са те сме умрели от глад иначе :)

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

То и с тях, и без тях, все едно. Ако Агенцията плащаше, можеше и да е по-друго положението. А Агенцията не плаща, щото държавата не дава пари. А държавата не дава пари, щото управлението е смотано.

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Абсолютно съм съгласен с последното мнение! Но да се върна малко на темата ,че избягахме от нея ми се струва.

Както сами казахте по-рано по регулационния план 10 човека да отчетат една точка и десетимата могат да изкарат различни координати, докато от дворищно - трясировъчните карнети ще е малко трудно. Верно са правени на база на регулационния план, но са равноточни измервания, а не разноточни, както е в горния случаи. В много ситуаций Rster Design-a не помага, поради неточното отразяване на кръстовете, завъртане на изображението, поради преплъзване ,или други фактори. Понякога е невъзможно да направиш качествена транформация и тогаваа??? Е, сами може да се сетите какво се прави, стига да я има налице информацията в общината, разбира се (за дворищно трасировъчните карнети говоря). Когато има спор за материално право за най-меродавни се взимат ДТК, при свикване на тройна експериза. Интересно е , че нне се признават протоколите за трасиране на имотни граници в съда и неграмотни корумпирани "вещи лица" с техническо образование, нямащо нищо общо с геодезията изказват експертното си мнение, с което успорват компетентността на инженера, трасирал дворното място!.....

Ако продължа в този контекст ще отидем съвсем на оффтопик, предвид което ще спра до тук.

Поздрави!!!

emo5kov
Мнения: 36
Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 11:42 am

Мнение от emo5kov »

Според мен, отговора на тази тема се намира в

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ РАБОТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ПОДРОБНИТЕ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА И ДРУГИ СЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
Издадена през 1978 г. от Комитет по архитектура и благоустройство - Главно управление по геодезия,
картография и кадастър

Ако колегата dangeon я беше разгледал щеше да види, че ДТК е част от Регулационния план, а не отделен план както той смята.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Аз искам да ми кажеш emo5kov къде видя да твърдя, че това са два отделни плана? Аз казвам, че дворищните карнети са помощна част към ЗРП, също както казва и bobets. Но водещ и основен си е самият ЗРП.
Icer, ако разполагаш със експертиза на вещо лице по някое дело, в което се твърди, че ДТК са с по-висока доказателствена сила от ЗРП и после съда в решението си го потвърждава ще ти бъда много благодарен ако ми го посочиш. Точно това е, което ми трябва.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êàêòî ñàìè êàçàõòå ïî-ðàíî ïî ðåãóëàöèîííèÿ ïëàí 10 ÷îâåêà äà îò÷åòàò åäíà òî÷êà è äåñåòèìàòà ìîãàò äà èçêàðàò ðàçëè÷íè êîîðäèíàòè
Ìèñëÿ, ÷å íå òîëêîâà ñòðàøíî:

ÍÀÐÅÄÁÀ ¹ 3
Ðàçäåë II
Òî÷íîñò íà êàäàñòðàëíàòà êàðòà
(4) Äîïóñòèìèòå ñòîéíîñòè íà DS è ÚS çà óðáàíèçèðàíè òåðèòîðèè ñà:
2.êîãàòî êîîðäèíàòèòå íà òî÷êèòå ñà îïðåäåëåíè îò ãðàôè÷åí ïëàí èëè êàðòà:
à)çà òî÷êè îò òðàéíî ìàòåðèàëèçèðàíè ãðàíèöè íà ïîçåìëåíè èìîòè è î÷åðòàíèÿ íà ñãðàäè îò îñíîâíîòî çàñòðîÿâàíå DS <= 60 ñm è ÚS<= 40 cm;

Âìúêíàõ Ú íà ìÿñòîòî íà íå÷åòèìèÿ ñèìâîë.
Àêî è äåñåòèìàòà ñà â ðàìêèòå íà 40ñì - çíà÷è å ÎÊ.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Абе не е страшно, ама лично аз съм виждал с очите си разпореждане на ДНСК за премахване на сграда заради навлизане в съседен имот с 33 см.
И то според цифровия модел на ГИС-София.

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Лично аз съм виждал разпореждане на РДНСК-Пловдив за навлизане на сграда с 40см, без разрешение на комшията и петно за строеж на границата. Отговора на РДНСК беше, че нямало проблем и всичко било в рамките на допуските, а бях предтавил геодезическо заснемане и протокол за трасиране на въпросната граница.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Е, какво да кажа. Не се знае коя служба как ще реагира. Май най-важно е кой къде е понатиснал.
Сподели, моля, ако не е проблем, как се развиха по-нататък нещата с този случай. Съседа примири ли се?

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Продължава да си съди. Един хубав ден ще спечели, но дотогава ще инвестира една торба пари за адвокати и прочие.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

А проекта ли е сгрешен или трасировката на сградата е сгрешена?

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Незнам, мойта работа беше до там, след това адвоката си правеше разследванията.

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Icer, ако разполагаш със експертиза на вещо лице по някое дело, в което се твърди, че ДТК са с по-висока доказателствена сила от ЗРП и после съда в решението си го потвърждава ще ти бъда много благодарен ако ми го посочиш. Точно това е, което ми трябва.
За съжаление не разполагам с такава информация. Обикновенно клиентите ми и техните юристи търсят съвет от мен по определен казус и след като се реши забравят за съществуването ми. В крайна сметка аз не се интересувам от крайния резултат, а от това работата ми да е свършена както трябва.

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Изворите за казусите и решенията по тях (съдебни) не са само от клиентите и техните адвокати. Но както и да е. Твърдението ти за тройните експертизи трябва да го приема просто на доверие. Аз пък винаги се интересувам по възможност от крайният резултат. Защото иначе сме си само едни прости мерджии и нищо повече. И за да мога когато клиентът ми ме попита какво аджеба означава това, което му предавам и какви са възможностите пред него да мога да му отговоря и да го посъветвам как да действа по-нататък, а не да му кажа ами не знам, аз съм дотук, по-нататък търсете адвокат, не коментирам. Това във всеки случай респектира, казвам го от собствен опит.

Публикувай отговор