ÈÊÀÐ

Програмно обезпечаване на Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

ÈÊÀÐ

Мнение от R »

Çíàì, ÷å çâó÷è àìàòüîðñêè, àìà äî ñå ñåãà íå ñúì èçïîëçâàë ñèñòåìàòà ÈÊÀÐ çà äà ñå ñäîáèÿ ñ ÊÀÄ ôàéë /ìîæå áè âúòðåøíî ñå ïðîòèâÿ íà òî÷êàòà îò îáùèòå óñëîâèÿ â êîÿòî å êàçàíî, ÷å íå ìîãà äà èçïîëçâàì äàííèòå êàòî ÷àñò îò ñîáñòâåíà óñëóãà/.  ñóæáàòà ïî ÃÊÊ ìè êàçàõà, ÷å êîëåãèòå ñè âçåìàëè ÊÀÄ ôàéëîâåòå îò èíòåíåò. Òúé êàòî íèêúäå íà âèäÿõ äà ïèøå ÊÀÄ ôàéë, à è çà äà íà çàêóïÿ íÿêàêâà èçëèøíà èíôîðìàöèÿ ïèòàì: Êàêâî òî÷íî ñå èçáèðà çà äà ñè ñâàëÿ ôàéëà â êîéòî äà íàíåñà ñãðàäà, ïðèñòðîéêà, ñõåìà íà ñàì. îáåêò è ò.í.?

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността

GeoMetal
Мнения: 10
Регистриран на: Пет Дек 12, 2008 9:33 pm
Местоположение: Plovdiv

Мнение от GeoMetal »

Ако ти е нужна информация за собствеността, си правиш втора заявка за "Извадка от КРНИ".

Публикувай отговор