×àøàòà ïðåëÿ

на геодезическа тематика.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

×àøàòà ïðåëÿ

Мнение от R »

Êîëåãè, äàéòå íÿêàâî ïðåäëîæåíèå çà ãåíåðàëíà ïðîìÿíà íà ñèòóàöèÿòà. Ìíîãî å ïðèÿòíî äà ñè ÷åøåì åçèèöèòå â òîçè ôîðóì. Âÿðâàì, ÷å âñåêè îò íàñ å íàìèðàë ïîëåçíè ñúâåòè â òðóäíè ñèòóàöèè /àç ïîíå ñúì/. Íîðìàëíî å çàùîòî íèå ñìå õîðàòà ïðèåëè ñâîÿòà ïðîôåñèÿ ïðèñúðöå è âÿðâàìå, ÷å ÷èñòî òåõíè÷åñêîòî èçïúëíåíèå íà íàøèòå äåéíîñòè âàæíà è îòãîâîðíà çàäà÷à. Èìà è êîëåãè çà êîéòî å ïî-âàæíî äà ñå ñêëþ÷è åäèí äîãîâîð çà åäíè ïàðè è ïîñëå äà ïðàâÿò åäíè "øìåíòè êàïåëè" çà çàìàçâàíå íà î÷èòå. Íà âúðõà îò òåçè ôèðìè /êîëåãè/ ñà 5, 10 èëè 15 ò.íàð. ìàñòèòè ãåîäåçèñòè. Âñè÷êè ãè çíàåì. Ïî âðåìåòî íà Áîåâ ñêëþ÷âàõà äîãîâîðè "íà êèëî". Íÿìàì äîêàçàòåëñòâà, íî ïå÷åëåíåòî íà òúðãîâå çà èçðàáîòêà íà êàäàñòúð ìíîãî, àìà ìíîãî íàìèðèñâà.
Ñåãà, òåçè ôèðìè ñå îïèòâàò äà îáåäèíÿò ãèëäèÿòà îêîëî ñåáå ñè è îêîëî ñâîèòå ïðîáëåìè. Âñúùíîñò ïðîáëåìà å ñàìî åäèí - ïàðèòå. Ïàðèòå êîèòî íå ñà ñè âçåëè çà ñâúðøåíàòà ðàáîòà è îòëàãàíåòî íà ïîäïèñâàíå íà íîâè äîãîâîðè îò òúðãîâå îò ïðåäè 1-1.5 ãîäèíè. /íå ÷å îïðàâäàâàì íåïëàùàíåòî íà èçâúðøåíà ðàáîòà ïðè íàëè÷èå íà äîãîâîð/ Òåçè ôèðìè âåùàÿò ìíîãî ÷åðíî áúäåùå çà ãèëäèÿòà. Äî ãîëÿìà ñòåïåí ñà ïðàâè - àêî äúðæàâàòà íå îòïóñêà ïàðè çà êàäàñòúð è ãåîäåçèÿ áðàíøà êàòî ïàçàð, ôèðìè è ñïåöèàëèñòè ùå ñå ñâèå äîñòà.
Òóê èäâà ìîìåíòà íà èñòèíàòà. ÀÃÔ êàòî ïðåäñòàâèòåë òî÷íî íà òåçè íÿêîëêî ôèðìè, ïðåñëåäâèêè ãîðåèçëîæåíèòå ïðîáëåìè íà òåçè ôèðìè è ÊÈà êàòî îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë íà ãèëäèÿòà/èëè ïîíå òàêèâà ñå èçêàðâàò/ ðåøàâàò äà ñè ïîäåëÿò åäíà /èëè íÿêîëêî/ ïëàòåíè ñòàòèè â íÿêîè âñåêèäíåâíèöè îòíîñíî òåçè ïðîáëåìè.
Последно промяна от R на Пон Авг 09, 2010 10:48 pm, променено общо 1 път.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ïî çàêîí âñåêè ãåîäåçèñò /îñîáåíî ðàáîòåù â òàçè ñôåðà/ òðÿáâà äà å ÷ëåí íà ÊÈà /àç ñúì/. Íå ÷å çíàì òî÷íî êàê ñå èçðàçõîäâà ÷ëåíñêèÿ ìè âíîñ, íî íèêîãî íå ñúì óïúëíîìîùàâàë äà õàð÷è ìîèòå /íàøèòå/ ïàðè â çàùèòà íà èíòåðåñèòå íà ôèðìè, êîèòî ñå "îÿäîõà", ÷å è îùå èñêàò.  êðàéíà ñìåòêà çàðàäè òåçè ôèðìè èìà êîëåãè, êîéòî ôàëèðàõà èëè ñòîÿò áåç ðàáîòà ñúñ ñåäìèöè è ìåñåöè. Ààààààààà ñåòèõ ñå - àìà òå õîðàòà íà ðúêîâîäíèòå ïîñòîâå ñà ñúùèòå êîèòî ÷ëåíóâàò â ÀÔÃ. ×óäÿ ñå, çàùî ïðîêîðàòóðàòà íå ñå å ñàìîñåçèðàëà äî ñåãà /èìà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, êîèòî áèÿò íà î÷è îò 100 êì/. Çà òàçè åäíà ãîäèíà íèùî â òàçè íàñîêà íå ñå å ïðîìåíèëî çà ãèëäèÿòà. Âìåñòî äà èìà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ñ íîðìàëíè óñëîâèÿ - íÿìà íèêàêâè. Èëè èìà íå êúì Àãåíöèÿòà àìà è òå ñà ñóïåð íàãëàñåíè. Òå /ïîñòðàäàëèòå ôèðìè/ ñè ñå ïðåîðèåíòèðàõà êúì îáùèíè è ò.í.
×óäÿ ñå íèå ëè ñìå íàé-ãîëåìèòå áóäàëè? Õåì íè òúï÷àò, õåì ñè èì ïëàùàìå. Íà êîñúì ñúì äà ñè ñòåãíà êóôàðèòå è äà ñå ñïàñÿâàì â ÷óæáèíà.

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Съгласен съм с теб. Предполагам и всички четящи във форума ще бъдат съгласни... Само да допълня че тя, чашата, отдавна си прелива... Но на много малко им пука. То аз се чудя как въобще се спазват даже и елементарните правила в България, като на пример - дясното движение. Според мен ако всеки поиска може да си кара в ляво и това да си е безнаказано, да няма сила която да те спре... Държавата отдавна разчита не на закони и правила, а на пожеланията. Всичко тук е пожелателно и препоръчително, и няма този страх от възмездие. Няма съвест. Няма достойнство. Всички виновни, пристъпили правилата се крият зад "масата", зад "групата", с оправданието - "всички така правят"... Резултатът е мизерията до всяка прослойка на живота, институция, човек. Двайсет годишна инерция на долу. Кой може да си помисли че скоро, в близките 4-5 години може нещо радикално да се промени? Да не гледаме само за нашата професия, ами някак по-глобално. Щото тя геодезията /точна наука, винаги 1+1=2/, но вкарана в реалното пространство, резултата от сумата трудно се определя. Тук можем да се обърнем към историята и да посочим една развита държава, да проследим нейния път и да си направим сметка къде сме ние по този път и колко ни трябва още..
Не само ти, ами много още колеги, приятели, роднини са си стегнали и ще си стегнат куфара.. Щото за мислещия човек тук няма пространство. Аз лично, искам да видя поне магистралата готова. Прословутата Магистрала! Магистралата на Магистралите!! И да отида на море... може би и за последен път=) Може и да е нещо дребно, ама ще е все пак някакъв стимул. /Нищо , че до тогава сигурно ще затворят другия край за ремонт=)/
Щото начина на мислене - "да се наядеш", докато имаш възможност, е толкова животински че трудно минава за едно поколение... А живота е един.
.......
А относно прокуратури, самосезирания, нагласени търгове, фалирали или изнемогващи фирми... Някой смята ли че на Държавата /каквото и да се съдържа в тази дума/, й пука в момента какво е състоянието на Кадастъра. Още не е дошло времето да вложим в пишеща машина. Защо ни е пишеща машина след като 10 човека ще свършат работата и на ръка. Още повече след като няма изисквания да се предава всичко напечатано. Кадастъра е хубаво нещо, но за сега не е преоритет. И няма да има контрол за никого и за нищо в тази област. Камарите и гилдиите са толкова виртуални, колкото и думата "Държава".

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Може ли да пуснете цитат от закона, който ме задължава да съм член на КИГ ?

dangeon
Мнения: 81
Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 10:25 pm

Мнение от dangeon »

Правилно, аз не съм член на КИГ пък не съм спирал работа.

djaba
Мнения: 45
Регистриран на: Пон Авг 03, 2009 8:38 am

Мнение от djaba »

.
Последно промяна от djaba на Пон Ное 09, 2020 10:52 am, променено общо 1 път.

riho
Мнения: 8
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 6:17 pm

Мнение от riho »

Ами на първо време - ако имаме данни за злоупотреба да не си траем.
Проблема е ,че си траем дълго време и чакаме чак когато "чашата прелее" (и аз се слагам в тази категория). Иначе ако имате данни (да бъдем точни с фактите все пак) за нагласени търгове др. - само кажете,имам работеща идея , но нека работим с конкретни факти.

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

При колега отива строител, за да говорят за част Геодезия на някакъв проект. Разбират се, всичко е ОК, но когато въпросния строител отива в съответната община да върши някаква работа свързана с обекта, служител от общината му заявява в прав текст: "За да нямате проблеми с предаването, дайте геодезията на *******" <<< еди-си-коя фирма (няма да я казвам коя е) И всички знаем за въпросната, че е част от споменатите по-горе 5,10,15.
А КИГ е машина за пари и нищо повече. Така като гледам, АГФ се превръща в същото.
Най-лошото от всичко е, че точно хората, които диктуват какво се случва с българската геодезия са най-заинтересовани нещата да са такива, каквито са ... това майче вече съм го писал някъде.

ван
Мнения: 36
Регистриран на: Нед Сеп 21, 2008 4:07 pm

:)

Мнение от ван »

Да поотупам темата от прахта: Питам Аз и отговор не ща: Какво се случи или промени за последните 5 години, освен че вече и търгове с предизвестени победители няма????? Да не би сега да е добре, като излизат по 2 търга годишно за по 50лв и се явяват "куцо и сакато", като цената пада на под 70%???? Би ми бил интересен коментарът на автора, през призмата на времето :) Въпреки големият ми негативизъм към Агенция, камери и камари - има нещо положително, случило се за тези 5 години: Достъпът до информация се улесни многократно, но да не забравяме: Това си остава едно "нищо" в сравнение с бездействието на агенция, камари и още помияри по много други проблеми!!!

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Приветствам идеята за "отупване на прахта от темата" дори и да не очаквам това да доведе до конкретни промени в реалната ситуация.
Промяната всъщност датира от 3 години и няма как да не се свърже с промяната на управлението на държавата. За подбиването на цените и нереално ниските цени по търговете има решение и то е: строг контрол при приемането на извършената работа. Предаваш некачествен продукт - отстраняваш всичко за своя сметка. Не спазваш сроковете - неустойки.
КИГ е изкуствено създадена организация и като замисъл е по-полезна от секцията ни в КИИП, но именно тази секция трябваше да се "изведе" и да формира КИГ. Има едно доста нездравословно срастване на ръководството на КИГ с определени частни интереси и при това положение е естествено да не защитава интересите на гилдията както е по устав, а чисто корпоративни интереси. Поради тази причина не се приема радушно от много от колегите. Според проекто-измененията на ЗКИР представители на тази организация (както и на АГФ) ще имат съществен глас при издаването на правоспособности на младите ни колеги. Вие вярвате ли, че ще действат безпристрастно?

Публикувай отговор