Civil3D 2008 ..

на геодезическа тематика.
g_ishkitiev
Мнения: 124
Регистриран на: Вто Фев 12, 2008 12:16 pm
Обратна връзка:

Civil3D 2008 ..

Мнение от g_ishkitiev »

Някой занимавал ли се е с новият Civil3D ? Аз от 2-3 дена се ровя и все повече започвам да се обърквам :). Научавам по нещичко, но паралелно с него изникват още няколко въпроса..
Доста е променен от Land Desktop 2004, даже направо си е напълно различно нещо.

Някой занимавал ли се е да си стандартизира Civil-a ? Понеже гледам че всичко се прави с разни готови Styles и темплейти.
Също днеска в училище ни споменаха за 3D кадастър ? Но на мен ми се струва че в България има максимум 10-15 човека, който могат да свързват данните от измервания и да правят 3д модели :).

след колко време според вас ще правим в БГ такива работи - http://www.youtube.com/watch?v=Qfz5qHnlPZE

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ами аз от няколко месеца ра работя единствено на Civil3D 2008.
Разработил съм си шаблон с настройки, който мога да ти изпратя, но така или иначе може би е най-добре да си направиш такъв по свой вкус.
Кадастъра е специализирана карта, той по своя смисъл, дефиниция и законови рамки е строго 2D система! В други държави, може да има и различни инерпретации по темата, но лично моето мение е че кадастъра трябва да съществува единствено в настоящия си вид. Тук не коментирам неуредиците относно източниците на информация, поддръжката или пък прилагането на ЗКИР.
Всякакви други 3D модели трябва да се разглеждат като отделни специализирани карти.
А, относно това кога ще започнат да се правят такива неща в България отговора ми е: когато запонат да се плащат!
Според мен имаме ресурса от специалисти за такива задачи, просто трябва да има подходящо финансиране.

g_ishkitiev
Мнения: 124
Регистриран на: Вто Фев 12, 2008 12:16 pm
Обратна връзка:

Мнение от g_ishkitiev »

ами ако може да ми ги пратиш ще съм ти благодарен.
Аз сигурно скоро ще започна да се мъча и сам да си направя, само още не съм разбрал как точно се експортват.. дали с целия DWT файл или под някаква друга форма.. можеби XLS ?!
е-мейла ми е [email protected]

а дали ще се правят вертикални планировки в 3D ?

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Настройките, на визуализация, чертожни параметри и т.н. си излизат направо в DWT файла, нищо повече не ти трябва. Най-добре седни да си поиграеш ти, защото в моя попаднаха някой паразитни обекти, дефинициите на линиите не са съвсем коректни, има един наръч слоеве и т.н. Нямам време да го пооправя.
Ако нещо не ти е ясно, питай.

П.П.
В момента имаш свободата да работиш както си искаш. Ако ти е по-лесно и удобно прави 3Д модели и чертежи.
Работата е там че за всеки инженерен чертеж има въведен определен стандарт. Като краен продукт - съдържание и оформяне, нещата са определени в инструкции. Естествено, всички трябва да се съобразяват с този стандарт, което гарантира еднозначност и яснота при ползването на проектите.
Мисълта ми е, работи както ти е удобно, но когато на обекта някой хване работния ти проект той трябва да изглежда точно по начина както би изглеждал ако е правен и на ръка.

g_ishkitiev
Мнения: 124
Регистриран на: Вто Фев 12, 2008 12:16 pm
Обратна връзка:

Мнение от g_ishkitiev »

е това ми е ясно, но преди няколко дена ни правиха представяне на специализацийте в УАСГ и казаха че това ще се учи - 3Д модели на вертикални планировки. Та исках да попитам дали някой на практика прави такива неща или просто това е едно от поредните нереални неща които учим :).

Докато си студент е малко объркващо на какво трябва да наблягаш точно :)..

BTW има ли някакви добавки към стандартния аутокад специализирани за вертикални планировки ?

Matari
Мнения: 5
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 11:27 am

Мнение от Matari »

Òîâà êîåòî ó÷èø å åäíî, à òîâà êîåòî å íà ïðàêòèêà å ñúâñåì äðóãî.  ìíîãî ãîëÿìà ÷àñò îò ñëó÷àèòå ìàéñòîðèòå ñàìè ñè ïðàâÿò âåðòèêàëíàòà ïëàíèðîâêà - íà îêî. Îò öÿëàòà ðàáîòà èì òðÿáâà ñàìî êîòà íóëà. Ïîíå â ìîÿ êðàé å òàêà.

À è êàêòî êàçà GeoRT - ñëåä öÿëîòî 3Ä ïðîåêòèðàíå íàêðàÿ òðÿáâà äà èìàø ñòàíäàðòíî èçãëåæäàù ïðîåêò.

Íî âëàäååíåòî íà òîâà ìîäåëèðàíå îáà÷å áè òè ïîìîãíàëî äà ñà òè ïî-êîðåêòíè ïëàíîâåòå. Ïðèìåðíî íàêúäå ùå ñå îòòè÷à âîäàòà è äð. ïîäîáíè, êîèòî âúðøàò ðàáîòà, êîãàòî íÿìàø ìíîãî îïèò, êàòî ìåíå.

Благо
Мнения: 21
Регистриран на: Пон Яну 21, 2008 11:31 am
Местоположение: София и Варна
Обратна връзка:

Мнение от Благо »

Виж тук има практическо ръководство по Civil 3D на български:
http://www.cadpointbg.com/Tutorials.htm
Иначе DWT файла трябва да е почистен от обекти, защото всеки път ще влизат в чертежа. Можеш да си настроиш от Options->Files->Default File Name For QNEW да е DWT файла и всеки път при нов чертеж ще го зарежда.

Публикувай отговор