ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

R, ако питаш мен най-добре е никакви камари да няма, още по-малко пък да ме задължават да съм в някоя от тях. Може, ако на мен ми харесва това и виждам полза, а не насила. Партиите са много-парламента е един. И аз така казвам, камари много-Агенцията е една, когато сформират едно надделяващо мнение пред нея - то се приема. Всички инженери не могат да правят ВП и това не ти го гарантира която и да била камара, а приетите закони. Защо ХМС инженери не могат да са правоспособни лица по кадастър - защото КИГ или КИИП ти го гарантира ли? В този смисъл, съединението прави силата, ама само за малцина.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ñúæàëÿâàì, ÷å òàçè âàæíà çà âñè÷êè íè òåìà ñå ïðåâúðíà â ñâîåîáðàçåí äèàëîã. Ôàêò å, ÷å âñè÷êî èçãîâîðåíî îò íàñ íÿìà äà èìà íèêàêúâ ðåçóëòàò. Ïðîåêòîçàêîíà âå÷å íå òúðïè ïðîìåíè. Äîáúð èëè ëîø - ñêîðî ùå ðàçáåðåì.
Ïàê ïîâòàðÿì îñíîâíîòî êîåòî íàïèñàõ òóê:
Èìà çàêîíîâî èçèñêâàíå äà ñå ÷ëåíóâà â ÊÈà /ïðàâèëíî èëè íåïðàâèëíî/, êîåòî ìàñîâî íå ñå ñïàçâà.
Âñè÷êè íèå èìàìå âúçìîæíîñò äà èçëîæèì ñâîèòå âèæäàíèÿ, êîèòî äà áúäàò îáñúäåíè /ïðèåòè èëè îòõâúðëåíè/ êúì ïðàâèëíèÿ ìîìåíò.
Áîëøèíñòâîòî êîëåãè ÷àêàò "íåùî" äà ñå ñëó÷è è òîãàâà äà ïðåöåíÿò êàê äà ðåàãèðàò /êúäå äà ÷ëåíóâàò/.
À èíà÷å ñìå ìíîãî ñèëíè âúâ ôîðóìèòå.

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Само да вметна една стенограма от 1,02,2012г на Министерския съвет.
http://dox.bg/files/dw?a=63895adfaf
Прочете я, интересно четиво! Там някъде между другото минават и измененията на ЗКИР. Може да се усети атмосферата... Абе с една дума - театър! Сякаш са се събрали пред входа на панелката с домоуправителя...
Може би, наистина сега е момента да прокараш идеите си за монополно положение в областта на кадастъра, или оскъпяването на Дунав Мост II, или на каквото и да било? Незнам, не знам...=))

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Становище_на_СГЗБ_относно_ЗИД_на_ЗКИР_-_2012_Редакция_1_с_подпис.pdf:
http://dox.bg/files/dw?a=c7d5ad95e4

Stanowishte-Proekt-izm-ZKIR.pdf:
http://dox.bg/files/dw?a=39944b57f1

nikpl
Мнения: 33
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 11:21 am
Местоположение: Bulgaria

Мнение от nikpl »

Данни за лицето подписло първото становище:
Комисия по Досиетата - име: Георги Костов Милев
(агент Пергелов)!.
www.comdos.bg

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Тоя Милев сега се сети!

"...в състава на комисията за разглеждане на заявления
за придобиване на правоспособност по кадастъра се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация" ???
От къде на къде представител на фирмите членуващи в АГФ ще има право на мнение по професионалната правоспособност на един специалист?????????? А Милев вместо да се "противопостави", пита ами защо и нас /СГЗБ/ ни няма там.
Някой въобще знае ли тези организации с какво се занимават? Аз имам някои виждания, но се чудя как се възприемат от колегите като цяло.
За мен една организация в 21-ви век не може да няма уеб сайт на който да се публикуват: устава, целите, председателя, членове, новини, протоколи от заседания или поне част от тези неща.
А относно преминаването на КВС в кадастъра аз съм с двете ръце "ЗА". В момента се изработва нов формат за обмен на кад. данни, там може и да са предвидени и таблици за данни от ЗЕМ формата. Може и да не са, но аз пак съм "ЗА".

mariozap
Мнения: 29
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 6:04 pm
Обратна връзка:

Мнение от mariozap »

R написа:Тоя Милев сега се сети!

"...в състава на комисията за разглеждане на заявления
за придобиване на правоспособност по кадастъра се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация" ???
От къде на къде представител на фирмите членуващи в АГФ ще има право на мнение по професионалната правоспособност на един специалист?????????? А Милев вместо да се "противопостави", пита ами защо и нас /СГЗБ/ ни няма там.
Някой въобще знае ли тези организации с какво се занимават? Аз имам някои виждания, но се чудя как се възприемат от колегите като цяло.
За мен една организация в 21-ви век не може да няма уеб сайт на който да се публикуват: устава, целите, председателя, членове, новини, протоколи от заседания или поне част от тези неща.
А относно преминаването на КВС в кадастъра аз съм с двете ръце "ЗА". В момента се изработва нов формат за обмен на кад. данни, там може и да са предвидени и таблици за данни от ЗЕМ формата. Може и да не са, но аз пак съм "ЗА".
Подкрепям те „R” с една малка добавка независимо към коя организация сме това ще повиши ли доходите ни!!!

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Май докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват
http://offnews.bg/index.php/118225/zako ... geodezisti
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

mariozap
Мнения: 29
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 6:04 pm
Обратна връзка:

Мнение от mariozap »

Незнайко1 написа:Май докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват
http://offnews.bg/index.php/118225/zako ... geodezisti
Аз съм за това предложение защото лично имам следният проблем в нашият град има специалисти инженери геодезисти които работят в дадена лицензирана фирма и след работа работят като частни лица и така се предотвратява дъмпинг или монопол!!! на дадени лица.

сега с поправката на чл.17 ЗКИР така се дава предпоставка която е или ще работиш на щат в дадена фирма или ще работиш на свободна практика и няма да има конфликт на интереси!!!

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

mariozap написа:сега с поправката на чл.17 ЗКИР така се дава предпоставка която е или ще работиш на щат в дадена фирма или ще работиш на свободна практика и няма да има конфликт на интереси!!!
„или ще бъдеш крепостен в дадена фирма за да работиш по ЗКИР или ще бъде низвергнат от кое?”
Нещо в тази тема си говорим на различни езици?
И аз познавам лица, които работеха така паралелно във фирма и частно и в крайна сметка ги уволниха от фирмата. Не знам какво разбираш под „конфликт на интереси”, ами фирмата, в която работят им позволява да работят паралелни конкурентни дейности, що да не си работят, това се нарича демокрация!
Аз под „конфликт на интереси” разбирам, когато от служители на държавна или общинска институция изнасят данни за трети лица (частни фирми или физически лица) за търгове, или пък направо крадат информация. Но за тази „конфликтна”дейност си има Наказателен кодекс и гладен поркорор.
Аз до колкото разбирам протеста на колегите е против това само юридически лица да извършват дейност по „Закона КИР” – тука вече имаме неравнопоставеност между отделните субекти извършващи дейност по ЗКИР.
Ами да предположим следната хипотеза, догодина те уволнят от фирмата, и няма друга фирма в Димитровград, в която да работиш, но си лицензиран по ЗКИР и комшията ти каже ела тука да ми изкараш една скица, и ти ще го пратиш във фирмата дето са те уволнили?
Или да разбирам, че Димитровград е малко градче и ти имаш фирма, и сега чрез тази поправка ще останеш монополист, и всички геодезисти регистрирани като физически лица ще бъдат лишени от правото да извършват дейност по ЗКИР?

ПП
За мен тази поправка е неудачна, чрез нея няма да се подобри качеството и да се намалят нарушенията по създаване и поддръжка на КК. Коментирано е на дълго и широко из форума проблемите на колегията и нежеланието на камАри и др. подобни да правят качествени контроли на дейността по ЗКИР.

А за конкуренцията и дъмпинга, на всеки му е неприятно, че друг печели търговете с по-ниска оферта. Но тука има едно, НО, ако за по-малкото пари може да прави по-качествени карти халал да му е печалбата. Но ако пробутва открадната данни, лоша или непълна карта и регистри, тогава къде е контрола на приемащите, някой да е чул контролен съвет на камара или други да направи паралелна проверка? Да са разтрогнали договор за лошо качество?
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

mariozap
Мнения: 29
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 6:04 pm
Обратна връзка:

Мнение от mariozap »

Незнайко1 написа:
mariozap написа:сега с поправката на чл.17 ЗКИР така се дава предпоставка която е или ще работиш на щат в дадена фирма или ще работиш на свободна практика и няма да има конфликт на интереси!!!
„или ще бъдеш крепостен в дадена фирма за да работиш по ЗКИР или ще бъде низвергнат от кое?”
Нещо в тази тема си говорим на различни езици?
И аз познавам лица, които работеха така паралелно във фирма и частно и в крайна сметка ги уволниха от фирмата. Не знам какво разбираш под „конфликт на интереси”, ами фирмата, в която работят им позволява да работят паралелни конкурентни дейности, що да не си работят, това се нарича демокрация!
Аз под „конфликт на интереси” разбирам, когато от служители на държавна или общинска институция изнасят данни за трети лица (частни фирми или физически лица) за търгове, или пък направо крадат информация. Но за тази „конфликтна”дейност си има Наказателен кодекс и гладен поркорор.
Аз до колкото разбирам протеста на колегите е против това само юридически лица да извършват дейност по „Закона КИР” – тука вече имаме неравнопоставеност между отделните субекти извършващи дейност по ЗКИР.
Ами да предположим следната хипотеза, догодина те уволнят от фирмата, и няма друга фирма в Димитровград, в която да работиш, но си лицензиран по ЗКИР и комшията ти каже ела тука да ми изкараш една скица, и ти ще го пратиш във фирмата дето са те уволнили?
Или да разбирам, че Димитровград е малко градче и ти имаш фирма, и сега чрез тази поправка ще останеш монополист, и всички геодезисти регистрирани като физически лица ще бъдат лишени от правото да извършват дейност по ЗКИР?

ПП
За мен тази поправка е неудачна, чрез нея няма да се подобри качеството и да се намалят нарушенията по създаване и поддръжка на КК. Коментирано е на дълго и широко из форума проблемите на колегията и нежеланието на камАри и др. подобни да правят качествени контроли на дейността по ЗКИР.

А за конкуренцията и дъмпинга, на всеки му е неприятно, че друг печели търговете с по-ниска оферта. Но тука има едно, НО, ако за по-малкото пари може да прави по-качествени карти халал да му е печалбата. Но ако пробутва открадната данни, лоша или непълна карта и регистри, тогава къде е контрола на приемащите, някой да е чул контролен съвет на камара или други да направи паралелна проверка? Да са разтрогнали договор за лошо качество?
Да кажем че си права добре кажи ми каква е разликата между това да си плащаш данъците и да не ги плащаш при определяне на дадена услуга и прочие?

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

mariozap написа:Да кажем че си права добре кажи ми каква е разликата между това да си плащаш данъците и да не ги плащаш при определяне на дадена услуга и прочие?
Аз не знам дали съм ПРАВ, това е мое мнение, по-горе са коментирали и по-добри и конкретни мнения за поправките. Това, което забелязвам от година е, че доста колеги от физически лица се регистрират като ООД, единствено имат малко повече бумащина, и пак работят по ЗКИР и след приемане на поправката пак ще работят, и тука възниква въпроса за раздуването на администрацията на държавата и т.н.
А до това кой плаща данъци и касовите апарати, има си НАП, ако не ти отърва правиш донос, че не издават касови бележки и фактури да им направят ревизия и ако има нарушения да ги санкционират.
Иначе, ако нямаш работа да си говорим като футболните кибици в Пловдив как да се оправи държавата, футбола и съхненето прането сте сбъркали форума.
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

HaCko
Мнения: 94
Регистриран на: Сря Ное 02, 2011 7:04 pm

Мнение от HaCko »

Ами аз искам да попитам нещо друго:
С новите текстове законът се променя и лицензът на фирмите ще се дава от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Така само фирми, лицензирани от КИГ, ще могат да извършват дейности по кадастъра. КИГ е синдикална организация и не са ясни критериите, по които ще се лицензират фирмите.
Това означава ли че КИИП отпада като камара ?

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

РАБОТЕН ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯТА/с направените предложения от народни представители в срока по чл. 73, ал. 1 от ПОДНС/

З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Уважаеми колеги,

прочетете част от последната редакция на Проекта за изменение на ЗКИР.
Внимание на чл.4, чл.8 и чл.17!!!!!!!!!!!!!!СЕГА

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

ИЗМЕНЕНИЕ
Предложение от н.пр. Веселин Давидов и Стефан Господинов:
Създава се нов § 1а:
§ 1а. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Дейностите по създаването и поддържането на кадастрална карта и на кадастрални регистри и предоставянето на съдържащата се в тях информация на потребителите на кадастрални услуги могат да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройство, подпомаган от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии по ал. 1 и други действия, свързани с предоставянето и изпълнението на концесиите, определени със Закона за концесиите.
(3) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия по ал. 1 се посочват и условията, и редът, при които концесионерът събира такси по чл. 8, ал. 2 и правото на концесионера да получава част от тези такси в своя полза.”


СЕГА

Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 52, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.ИЗМЕНЕНИЕ

В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Данните в кадастъра и в имотния регистър са собственост на държавата.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1
и 4, за изменения в кадастъра по чл. 51, ал. 1-4, за услуги по чл. 32, ал. 7 и по чл. 55, ал. 1 и 2, чл. 56 и чл. 58, ал. 4 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 52, ал. 4.”


СЕГА
Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.ИЗМЕНЕНИЕ

Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастър е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за когото са налице следните условия:
1. има за предмет на дейност извършване на дейности по кадастъра;
2. на всеки 7 лица от постоянния специализиран състав има
най-малко по едно лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по геодезия или „магистър” по кадастър, и:
а) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра след дипломирането си;
б) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
в) членува в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Физическо лице може да участва в качеството си на лице по
ал. 1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец за придобиване на правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.
(3) Специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи се считат за правоспособни при изпълнение на дейности по кадастър за имоти, предоставени им за управление.”

v_chelebiev
Мнения: 4
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 4:53 pm
Местоположение: Бургас

Мнение от v_chelebiev »

Колеги, видяхте ли тази петиция.

http://www.peticiq.com/za_injenerite_geodezisti

Разгледайте я и ако желаете подпишете!
Да защитим правото на труд на физическите лица геодезисти.

Публикувай отговор