ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Íåùî òîçè òåêñò îò òîçè çàêîí íå ñå ñïàçâàøå ìíîãî ìíîãî, äà íå êàæà âúîáùå. Çàìèñëÿë ëè ñè ñå R çàùî? Smile
Õóáàâ èëè ëîø - òàêúâ å çàêîíà. Àêî ñìÿòàòå, ÷å íå òðÿáâà äà ñå ñïàçâà, ñå ãóáè ñìèñúëà íà öÿëàòà òåìà.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Напротив, на мнение съм, че законите трябва да се спазват, а как така всички ние които не сме членове на КИГ досега съвсем спокойно си работихме примерно по кадастъра?

shutut
Мнения: 10
Регистриран на: Пон Апр 21, 2008 1:38 pm

Мнение от shutut »

Предполагам че сме работили "безотговорно" макар и със застраховка професионална отгогворност :oops:

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êàêòî âå÷å ïèñàõ: Ïðàâîñïîñîáíîñòòà çà äåéíîñòè ïî êàäàñòúðà ñå èçäàâà îò ÀÃÊÊ ïî ðåäà íà ÇÊÈÐ.
 òàçè âðúçêà èìàøå ïèñìî îò Ëàçàðîâ äî ñëóæáèòå äà íå âðúùàò ïàïêè çà ëèïñà íà ïå÷àò îò ÊÈÃ.
Åäíîòî /ñïîêîéíî ñè ðàáîòèõìå ïðèìåðíî ïî êàäàñòúðà/ íÿìà îáùî ñ äðóãîòî /íå ñìå ÷ëåíîâå íà ÊÈÃ/.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

А така! Сега за въпроса ти за изопачаването на ситуацията.
Когато измененията на ЗКИР в този им вид влязат в сила, да се работи спокойно по кадастъра, ще има много общо с членството в КИГ.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Äà, òàêà å!
Àêî ïðîìåíèòå ñå ïðèåìàò, ðåãèñòúðà íà ïðàâîñïîñîáíèòå ëèöà ùå ñå ïîääúðæà îò ÊÈà (ïðàâîñïîñîáíîñòèòå íà ôèç. ëèöà ñúùî). Âåðîÿòíî ùå ñå ïðîìåíè è íà÷èíà çà èçäàâàíå íà òåçè ïðàâîñïîñîáíîñòè.
Êàòî öÿëî ÊÈà å áðàíøîâà îðãàíèçàöèÿ /ìíîãî ñïåöèàëèñòè ñè èìàò òàêèâà/ ñ èäåÿòà äà çàùèòàâà èíòåðåñèòå íà ãèëäèÿòà. Àç íå ìèñëÿ, ÷å ñåêöèÿòà íè â ÊÈÈÏ ìîæå äà ãî ïðàâè.
Ñ âúïðîñíàòà ïðàâîñïîñîáíîñò ùå ìîæå äà ñå ðàáîòè êàäàñòúð è èíâ. ïðîåêòèðàíå. Ñïîðåä ìåí èäåÿòà å äîáðà.
Êîãàòî íàïèñàõ "èçîïà÷àâàíåòî íà ñèòóàöèÿòà" èìàõ ïðåäâèä, ÷å è ñåãà ïî çàêîí ÷ëåíñòâîòî â ÊÈà å çàäúëæèòåëíî.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Като е задължително членството в КИГ, защо са толкова много колегите, които не са членове, а си извършват съвсем реална дейност и освен това без въобще да се крият? Имало ли е случай работата на някой колега да се оспорва поради липса на компетентност или право да практикува като нечлен на КИГ?
КИИП хич не са цвете за мирисане, спор няма. Надявам се имаш доста примери как КИГ защитава интересите на гилдията. Все пак предполагам си член, а и камарата понатрупа вече сериозен стаж.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Àç íå çàùèòàâàì ÊÈÃ, íî ñìÿòàì, ÷å èäåÿòà å äîáðà.
Êàêâî ùå å èçïúëíåíèåòî å äðóã âúïðîñ.
Äî ìîìåíòà ñúì öèòèðàë ôàêòè è çàêîíè.
Ðàçáèðàì òå äîáðå è ïðèíöèïíî ñúì ñúãëàñåí ñ òåá.
Òîâà, êîåòî èñêàì äà ïîä÷åðòàÿ å, ÷å íåùàòà íÿìà äà ñå ïðîìåíÿò ïî íà÷èíà ïî êîéòî íè ñå èñêà, àêî "ñåäèì" îòñòðàíè è íåäîâîëñòâàìå.
Êîãàòî ãðóïà êîëåãè ðåøàâàò äà ñúçäàäàò ïðîôåñèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ /êîÿòî å óçàêîíåíà â Çàêîí çà Ãåîäåçèÿòà è Êàðòîãðàôèÿòà/ ïúòÿ çà òåá/íàñ å: âçåìàø ó÷àñòèå, ñïîäåëÿø ìíåíèå, íàìèðàø ñúìèøëåíèöè, óáåæäàâàø îïîíåíòèòå è òâîåòî ìíåíèå âëèçà â ïðîåêòî-çàêîíà.
Äðóãèÿ âàðèàíò å, êàòî ñúâåñòåí ãëàñîïîäàâàòåë, äà ñå ñâúðæåø ñ äåïóòàòà îò òâîÿòà èçáèðàòåëíà ñåêöèÿ è äà óáåäèø íåãî, ÷å òåçè ïðîìåíè íå ñà ñúãëàñóâàíè ñ âñè÷êè èëè ñà â óùúðá íà ãèëäèÿòà è òîé äà íàïðàâè íåîáõîäèìîòî, ïðîìåíèòå äà íå ìèíàò èëè äà ìèíàò êàêòî òè ãè èñêàø.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

R, мислил съм си, че конкуренцията е самата светая светих на света в който живеем. Каква се оказа обаче тя... Ако идеята КИГ е добра, ОК, никой няма против. Да признаят всякакви права за дейности в проектирането , кадастъра и геодезията за членовете й. Да признаят такива обаче и на КИИП. На който му харесва политиката на КИГ, как защитават интересите на колегията, каква помощ оказват на членовете си - да членува в нея, ако ли пък в това отношение КИИП са по-добри, спокойно пък да могат да станат нейни членове. А така, тази борба кой е по-велик, къде да бъде задължително членството, без да поемат към теб абсолютно никакви ангажименти, нещо много съмнително ми се струва.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Âúïðîñúò íå å â êîíêóðåíöèÿòà, à â îáåäèíåíèåòî /êîåòî òðÿáâà äà ïðàâè ñèëàòà/. Êàòî ùå å êîíêóðåíöèÿ, çàùî äà ñà ñàìî 2, à íå 10 èëè 800 /âñåêè ãåîäåçèñò - êàìàðà/.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Ами защото по същия начин стои въпроса, защо само търговците. Какво ти обединение, каква ти сила. Ако е добро, защо са лоши тогава монополите та има цяло законодателство срещу тях?

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Àç ñúùî ïðèíöèïíî ñúì ïðîòèâ ñàìî òúðãîâöèòå äà èçâúðøâàò ïðîìåíè â ÊÊ. Íîðìàëíî å è å ïî-ëîãè÷íî åäíà ïðîôåñèÿ äà èìà åäíà áðàíøîâà îðãàíèçàöèÿ /êúì ìîìåíòà ñïîðåä ìåí å ïî-äîáðå òîâà äà å ÊÈÃ, çàùîòî å îòäåëíà îðãàíèçàöèÿ, à ÊÈÈÏ, êîÿòî å ñåêöèÿ êúì îðãàíèçàöèÿ/.
À ñúùî ñúì ïðîòèâ ìîíîïîëèòå, íî êîãàòî ñå ïèøàò ïðàâèëà ìíåíèåòî íà ìíîçèíñòâîòî íàääåëÿâà /òàêà å íàâñÿêúäå/. Íå ìîæåø äà ñå ñúðäèø íà "øåïà" õîðà, êîèòî "ñè èçìèñëÿëè ïðàâèëà", àêî "òè" îòêàçâàø äà âçåìåø ó÷àñòèå â ïðîöåñà.

user
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Ное 23, 2011 1:43 pm

Мнение от user »

За монополите искам да кажа две неща:
1. Ако не бъркам, официален монопол има само в поддръжката на КВС. При проблеми - жалба до МЗХ. Не знам обаче дали ще има ефект;
2. Неофициален монопол /връщане на проекти поради "сгрешен" проектант от страна на общини, служби по кадастър и др./ - жалба до съответната прокуратура или "Господари на ефира" :).

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Чакай малко R, в България на Народното събрание пише "Съединението прави силата!". Това не пречи да има поне 50 партии. Всъщност ти даваш добра идея. Дай да върнем единствената партия майка и ще станем отново силни. А някой ако не е доволен - ами да е взимал участие в нея!

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Íàïúëíî ñúì ñúãëàñåí ñ òåá.
Ïàðëàìåíòà å åäèí ñ ìíîãî ïàðòèè â íåãî. Ìíåíèåòî íà ìíîçèíñòâîòî íàääåëÿâà.
Ïî ñúùèÿ íà÷èí â ÊÈà èìà ïðåäñòàâèòåëè íà ìíîãî /âñè÷êè/ îáëàñòíè êîëåãèè /íà êâîòåí ïðèíöèï/. Êîãàòî ïîâå÷å ïðåäñòàâèòåëè íà îáëàñòíè êîëåãèè ñôîðìèðàò åäíî îáùî ñòàíîâèùå - òî ñå ïðèåìà.
Àç èñêàì ìîèòå èíòåðåñè äà ñå ïðåäñòàâëÿâàò îò åäíà ïðîôåñèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ, êîÿòî ìîæå ñà äàäå ñòàíîâèùå ïî ïðîáëåìè êàñàåùè öåëèÿ îáõâàò íà ìîÿòà äåéíîñò /ÐÃÎ, êàäàñòúð, èíâåñòèöèîííî ïðîåêòèðàíå, óñòðîéñòâåíî ïëàíèðàíå è ò.í./, áåç çíà÷åíèå äàëè å ÊÈÃ, ÌÈà èëè ÏÈÃ. À íå êàêòî ñåãà: "çà ÂÏ ìîëÿ íàòèñíåòå 1 èëè èç÷àêàéòå /6 ìåñåöà íàïðèìåð/". À çàùî òðÿáâà äà èìà òàêàâà îðãàíèçàöèÿ ëè? Àìè àêî âñåêè ñè áà÷êà ÷àñòíî ïàê ùå èìà: "Àìà íèå òóêà òîâà ãî ïðàâèì òàêà." Êàêâî ìîæå äà íàïðàâè ñàì ÷îâåê àêî âñè÷êè èíæåíåðè çàïî÷íàò äà ïðàâÿò ïðîåêòè çà ÂÏ èëè àðõèòåêòèòå çàïî÷íàò äà ïðàâÿò ÏÐ è òðàñèðîâú÷íè ïëàíîâå?
Ãëîáàëèçàöèÿòà å ïîâñåìåñòåí è íåîáðàòèì ïðîöåñ. Â òîçè ñìèñúë "Ñúåäèíåíèåòî ïðàâè ñèëàòà!".

Публикувай отговор