ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
ggineff
Мнения: 24
Регистриран на: Пон Юли 07, 2008 8:11 pm

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР

Мнение от ggineff »

Колеги четохте ли предложенията зе изменение на ЗКИР ? Във втора глава правоспособности, както го разбирам аз означава, че физическо лице не може да бъде провоспособно да извършва дейности по кадастъра, ако не е търговец.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Да, и аз така го разбирам.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

×ë.17 Ïðàâîñïîñîáíî ëèöå ïî êàäàñòúð å òúðãîâåö, çà êîéòî ñà íàëèöå ñëåäíèòå óñëîâèÿ:............
ò.2 íà âñåêè 10 ëèöà îò ïîñòîÿííèÿ ñïåöèàëèçèðàí ñúñòàâ èìà íàé – ìàëêî ïî åäíî ôèçè÷åñêî ëèöå ñ ïðàâîñïîñîáíîñò ïî ãåîäåçèÿ, ïðèäîáèòà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ãåîäåçèÿòà è êàðòîãðàôèÿòà.


Çà ìåí òîâà îçíà÷àâà, ÷å ôèçè÷åñêèòå ëèöà ùå ìîãàò äà èìàò ïðàâîñïîñîáíîñò ñàìî ïî ãåîäåçèÿ, à ïðàâîñïîñîáíîñò ïî êàäàñòúð ùå ñå äàâà íà òúãîâöèòå.

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Цялата тази работа е една голяма глупост, която противоречи на търговския закон. Физическите лица могат да бъдат два вида - с ЕГН и с БУЛСТАТ-т.е. ЕТ. Няма основателна причина, поради която физически лица-ЕТ с БУЛСТАТ да могат да извършват дейности по кадастър, а физически лица с ЕГН да не могат. Още повече, че търговския закон го разрешава, това е свободна професия. Същото важи и за търговците. И двата вида физически лица представляват един човек. Нима като си ЕТ ще вършиш по-добре кадастралната дейност!??? Освен това по тези въпроси меродавен е търговския закон. Това е все едно в търговския закон да пише как да се изработва кадастрална карта!!!??? Абсолютно противоречие. Въпросът е, че трябва да реагираме предварително и да вдигнем повечко шум, щото тия в парламента може и да не му обърнат достатъчно внимание. А това си е чиста проба нелоялна конкуренция - цедка, облечена в законова форма. Освен това, ако го приемат хем няма да може да се работи самостоятелно, като физическо лице с ЕГН, хем трябва да работиш само в една фирма. Е това вече е двойна цедка. Просто опит да се стесни пазара.

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Май тези редки бозаджийски л...а са приели промените в ЗАКИР, и сега ще има още повече спънки.
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Какво, по дяволите, означава това?
Ако си ЕООД или ООД, чисто практически действаш като физическо лице и желаеш да бъдеш включен в сдружение (като физ. лице), което ще кандидатства за поръчка или на търг - НЕ МОЖЕ?!???!!!!
Тогава всички, които кандидатстват трябва да имат назначен състав от правоспособни лица или вече не може на физическо лице, а само дружеството/търговеца да е с правоспособност?
И ЗАЩО за да имаш правоспособност за дейности по кадастъра на фирмата трябва да имаш правоспособност като физическо лице от КИГ????? Може би защото не могат да накарат колегите да си вадят "лицензи" от КИГ и сега за по-лесно айде като задължение в ЗКИР.
Че те утре ще поискат да имам и определен годишен оборот! После ще поискат да съм направи едиколкоси хиляди хектара кад. карта и така до безкрай докато не цитират имената на фирмите, които да работят.

АМАН!

Не ми е за парите, които ще дам за членски внос и такси към КИГ. По повърхностна информация, която имам двата закона си противоречат и лиценз от КИИП е напълно достатъчен да проектираш. Никой никога не ми е искал лиценз от КИГ, а ако ми поиска 100% ще потърся юридическа консултация. Правоспособност за дейности по кадастъра: след като са ми я издали веднъж какъв е механизма да ми я отнемат или да не важи. На база на какъв документ тя ще стане нищожна?
Отвратителна история!
Ето как ги виждам аз нещата. Като прокарваш и приемаш закон за Геодезията и Картографията и ще налагаш лицензионни режими с него, първо ще обявиш другите "тапии" за нищожни с поправки в съответните закони, които ги налагат. После ще разграничиш типовете на лицензите. Тези които бачкат кадастър - кадастъра, тези които проектират - инв. проектиране, тези мултифункционалните, като мен 8) - всичко. И разлика в таксите и това е! ПЕРСОНАЛНО, а не на фирмата! Утре тази фирма е с друг управител и други служители или продадена. Тогава какво? Важни са специалистите. На тях трябва да им се търси отговорност за некачествена работа. И когато им се издават лицензи да се налага "цедка". Както е цивилизованите страни искаш лиценз - ок, ама я първо ей този изпит.
Какво ме разграничава мен, като специалист (спорно какъв :) ) с над 10г. стаж и една камара реализирани обекти, от такъв, който е кухо назначен, нищо не е барнал през съзнателната си кариера и също има лиценз. Как да не се дразни човек?

Да не говорим, че тези кАмари може и по-добре да се отнасят с членовете си, а не само да ги дерат. Единствената привилегия, която имам е да паркирам безплатно на паркинга на х-л Родина за да си платя вноската. Къде са семинари, симпозиуми, публикации, дебати по наболели въпроси. НИЩО! Или ако е нещо, то не е за простолюдието.

АМАН!

m9ck
administrator
Мнения: 147
Регистриран на: Чет Сеп 20, 2007 4:40 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от m9ck »

Още на 01.11.2011г. в Пловдив се проведе среща на която присъстваха представители на КИГ, АГКК, Общини и правоспособни лица по ЗКИР.
Предмет на обсъждането беше именно ЗИДЗКИР.

Идеята на законотворците беше АГКК да раздава лицензите по ЗКИР само на юридически лица, защото, видите ли, "юридическото лице носи по-голяма отговорност, спрямо търговския регистър за дейността си!?!" , което бе прието с насмешка от присъстващите. Според тях, няма проблеми физическите лица да извършват дейност, както до сега, но ще им се наложи да си регистрират ЕТ и да издават фактури за дейността си.По този начин "излизаме от сивия сектор".
Проблема тук идва от предложението за нов чл.24а(2) от ЗГК, което гласи:

(2) Физическо лице по ал. 1 може да участва в постоянния специализиран състав само на един търговец, придобил правоспособност по реда на този закон и/или по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър., т.е. или ставаш ЕТ, или напускаш фирмата в която работиш, ако тя има лиценз по реда на ЗКИР!!

Тук трябва да вметна, че броя правоспособни инженери от специализирания състав в една фирма, бе решено да се намали до 1 на всеки 5, а не 10.

КИГ остава регистър само на физически лица, като с приемането на този закон автоматично иззема тази дейност от АГКК, заедно със всичките провоспособни лица. §60 от преходните и заключителни разпоредби, отговаря на въпроса на dodimitrov за нищожността на досегашния му лиценз по ЗКИР:

§ 60. (1) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон физическите лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, подават заявления до Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5 от Закона за геодезията и картографията.
(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, физическите лица, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, загубват правоспособността си.
(3) До изтичане на срока по ал. 1 вписаните физически лица в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, се считат за правоспособни физически лица по геодезия.


От друга страна има член, който приравнява лиценза от КИГ на този от КИИП. Това е изменението на чл.24(3) от ЗГК, който гласи:
(3) Правоспособността на физическите лица по геодезия, придобита при условията и по реда на този закон, се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнението на геодезически дейности и предоставяне на услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.“.

Достатъчно ще е членството в КИГ и за проектиране. Тук основните дискусии, които се породиха бяха, че изведнъж правоспособните по ЗКИР, стават с ППП от КИИП. Всички знаем, че някои колеги се занимват само с кадастър, други само с инвестиционно проектиране, но повечето от нас упражняват и двете направления на професията.

Няма закон, който да прекрати съществуването на секция ГПГ в КИИП.
Избора пред нас е или да плащаме внос към 2 камари, или да минем изцяло в КИГ.

Виждам, че повечето колеги, едва сега се запознават с тези промени, а се очаква съвсем скоро закона да влезе на първо четене в НС.

Предлагам ви да прочетете и реакцията на КИИП в писмо до министъра на МРРБ от 24.10.2011г., където от КИИП изразяват позицята си във връзка с гласените промени в няколко закона:

http://www.kiip.bg/images/custom/predl_kiip.PDF

Нямам информация за отговор на министър Павлова.
Тъпърва, според мен, ще се разгори общесвена дискусия по въпроса.
Тогава всеки ще може да даде предложенията си за промени в текстовете.
Последно промяна от m9ck на Чет Фев 02, 2012 3:23 pm, променено общо 2 пъти.
bpfc 4 life

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Според мен, приемат ли поправките, ще ти отнемат лиценза (доколкото е лиценз), понеже няма да отговаря дружеството ти на изискването за специализирания му състав. Можеш примерно да изкараш магистратурата по кадастър и членство в камара няма да ти е необходимо. Има нещо ненормално нали? :) Примерно тази магистратура могат да я изкарат и инженери, примерно ХМС (не че имам нещо против тях) за 2 години и да са правоспособни за дейности по кадастър, обаче ако си геодезист, учил 5 или 6 години геодезия, първо трябва след като завършиш да ти удостоверят правоспособност по геодезия, да си член на определена камара и всяка година да си плащаш за това и чак тогава да претендираш за правоспособност за дейности по кадастър. :)
По мои лични наблюдения недоволството и от двете камари сред обикновените геодезисти се засилва все повече и не знам накрая докъде ще се стигне.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

А според мен пък m9ck никаква дискусия няма да се разгори. Мен и теб никой няма да ни пита ама въобще.

m9ck
administrator
Мнения: 147
Регистриран на: Чет Сеп 20, 2007 4:40 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от m9ck »

Rum Tum Tugger написа:Според мен, приемат ли поправките, ще ти отнемат лиценза (доколкото е лиценз), понеже няма да отговаря дружеството ти на изискването за специализирания му състав.
Тук не си прав. Един инженер на всеки пет души специализиран състав, ще рече че на 5 гоедезиста от твоята фирма, един трябва да лицензиран по ЗКИР (вече КИГ), т.е. спокойно фирма по схемата "аз, жената и кучето" ще си взимат лиценз от АКГГ, стига един от тримата да е правоспособен.
Специализиран състав не означава брой работници!
Пример: строителна компания с 2000 бачкатори, ако има 10 геодезиста, двама от тях трябва да са правоспособни.

Никъде в закона не се споменава за цедки,но те и сега се правят с техническите задания, фирмата изпълнител да има еди-какъв си оборот, брой специалисти и апаратура.
bpfc 4 life

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Там е работата че никой от тези 5 геодезиста може да не е навит да е член на КИГ. А промените в изискванията не е нужно да стават изведнъж. Нека остане нещо и за следващото изменение. Все пак ЗКИР има да гони много ЗУТ в това отношение.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Законопроекта е одобрен вчера на заседание на Министерски съвет. Може би вече пътува към Народното събрание.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êîëåãè, ñúãëàñåí ñúì ñ ïîâå÷åòî îò èçðàçåíèòå ìíåíèÿ, íî çàùî ñå îïèòâàòå äà èçîïú÷èòå ñèòóàöèÿòà. Èìà Çàêîí çà Ãåîäåçèÿòà è Êàðòîãðàôèÿòà, êîéòî êúì ñåãàøíèÿ ìîìåíò ãëàñè:
×ë. 38. (1) Èíæåíåðèòå ïî ãåîäåçèÿ, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñòè ïî ãåîäåçèÿ, êàðòîãðàôèÿ è êàäàñòúð, ÷ëåíóâàò â Êàìàðàòà íà èíæåíåðèòå ïî ãåîäåçèÿ.
(2) Äîáðîâîëíî å ÷ëåíñòâîòî íà èíæåíåðè ïî ãåîäåçèÿ, êîèòî:
1. ñà ñëóæèòåëè â àäìèíèñòðàöèÿòà íà îðãàíèòå íà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò è íà îáùèíèòå;
2. íå ðàáîòÿò ïî ñïåöèàëíîñòòà ñè.

Ïðî÷åòåòå è ×ë. 2, 3, 4, 24-27. Òàì ñè å îïèñàíî êîé êàêâî ìîæå äà ïðàâè ñúñ ñúîòâåòíàòà ïðàâîñïîñîáíîñò.
Êúì ìîìåíòà ïðàâîñïîñîáíîñò èìà îò ÊÈÈÏ è îò ÀÃÊÊ. ÊÈà íå èçäàâà ïðàâîñïîñîáíîñò, à ñàìî ïå÷àò çà ïîäïå÷àòâàíå íà ìàòåðèàëèòå.
Õóáàâî å äà ñå õîäè íà òåçè ñáèðêè èëè äà ñå äàâà ñòàíîâèùå ïî ìàéë-à. Òàêà ñå ïîðàæäàò äèñêóñèè è ñå ôîðìèðàò ñòàíîâèùà. Âå÷å å ìàëêî êúñíî îáà÷å.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Нещо този текст от този закон не се спазваше много много, да не кажа въобще. Замислял ли си се R защо? :)

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Браво m9ck!
Детайлно ни въведе в ситуацията. Не разбрах само каква е твоята позиция?
Какво значи да "излизат от сивия сектор"? То е пределно ясно, че трябва да се работи легално. И какво? Имаш лиценз, но нямаш фирма и не можеш да пуснеш фактура... Ами регистрирай си дружество или като търговец и пускай. Или постъпи някъде на работа и бачкай. Или сключи граждански договор с някой. Какво има общо има лиценза с фирмите? "Дружеството носело по-голяма отговорност" - дрън, дрън. Като че ли няма да го осъдят като "стой та гледай" ако сгази лука.

Останах изумен от този параграф 60. Гадна работа :). Няколко години не можаха да накарат колегите да "цакат" в КИГ и сега се пробват нормативно. Нямам нищо против ЗГК, дори напротив, ама чак толкова да се драпа със зъби и нокти...
Прочетох в внимателно писмото до министъра от КИИП. Ясно са посочени противоречията и точно са пояснили да отпадне "търговец". Всеки си е прав за себе си.
Защо например не отпадне лиценза от ЗКИР и в параграф 60 се вместо Камара на инженерите по геодезия се запише КИИП. Според мен голям процент от активно работещите колеги са членове на КИИП и са правоспособни по ЗКИР. Чисто практически погледнато за цялостна реализация на един обект от един геодезист са му необходими и двете тапии.
Честно да си призная все ми е едно къде ще членувам и колко ще плащам, важното е да имам един единствен ПЕРСОНАЛЕН лиценз (може и диференциран) и този лиценз да е юридически издържан.

Гадно ми е, че ни правят на маймуни и колкото и да зяпаме, няма кой да се шашне.

По тези заплетени казуси трябва да се произнесат компетентни независими юристи, да се проследят европейските и световни практики и да се решава, а не през година-две некадърни изменения на незнамсиколко закона. Това зависи от волята на правителството и съответния министър.

Каквото и да се приеме ще му се намери цаката и няма да ни събори. Добре е да има тези лицензи къде да ги прилагаме като ги притежаваме :)

Публикувай отговор