Службите по кадастър - искат ли ви лиценз към КИГ?

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Службите по кадастър - искат ли ви лиценз към КИГ?

Мнение от GeoRT »

Разбрах от колеги че от две седмици в СК - Пловдив отказват издаването на заповеди ако не е приложен лиценз към КИГ.
По гишетата обясняват че имат разпореждане "отгоре", началника на службата твърди че и той има разпореждане "отгоре", пък Александър Лазаров твърди че няма такова нещо.
Молбата ми е, ако наскоро сте имали работа в различните регионални служби по кадастър да споделите дали и на вас са ви искали този лиценз.
Аз скоро не съм имал работа в софийската СК и скоро май няма да имам, затова не мога да дам информация.

П.П.
В предложението за промяна на ЗКИР (обявено на страницата на АГКК) има текст, с който членството към КИГ става задължително, но за това ще пусна отделна тема.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

×ëåíñòâîòî è ñåãà å çàäúëæèòåëíî ñïîðåä
ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÃÅÎÄÅÇÈßÒÀ È ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈßÒÀ
×ë. 38. (1) Èíæåíåðèòå ïî ãåîäåçèÿ, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñòè ïî ãåîäåçèÿ, êàðòîãðàôèÿ è êàäàñòúð, ÷ëåíóâàò â Êàìàðàòà íà èíæåíåðèòå ïî ãåîäåçèÿ.
(2) Äîáðîâîëíî å ÷ëåíñòâîòî íà èíæåíåðè ïî ãåîäåçèÿ, êîèòî:
1. ñà ñëóæèòåëè â àäìèíèñòðàöèÿòà íà îðãàíèòå íà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò è íà îáùèíèòå;
2. íå ðàáîòÿò ïî ñïåöèàëíîñòòà ñè.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Правоспособен съм по ЗКИР, хайде да си ги мерим сега... законите.

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Оф, и за мен е откачено да трябва да членуваш в 15 камари за да имаш право да работиш. Засега съм само в КИИП. А и честно казано не виждам реално ползата дори само от КИИП, а камоли от двете. Какво например прави КИИП за нелоялната конкуренция с цените и тогава защо бяха минималните цени например? Идеята да има камара е добра, но напрактика си се получава някаква "пиявица". А пък две камари вече са си повече от две пиявици. Предлагам да трябва да участваме и в строителната камара , може и при юристите, и кой къдет се сети да цоца от нас. Дайте и ние да си направим неква камара... например за право да цъкаш по копчетата на инструментите !!!???

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

Колегата GeoGroup проведе среща с инж. Лазаров, на която стана ясно, че все още няма основание да се изисква лиценз от КИГ, за дейности по кадастъра.
Инж. Лазаров е обещал да се обади на инж. Бадев, за да се отстрани тази нередност.

Публикувай отговор