Visual LISP

Програмно обезпечаване на Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Visual LISP

Мнение от R »

Óæàñíà âðúçêà äíåñ!
Èìàì ñëåäíèÿ ïðîáëåì: ïèøà ñè ìàëêà lisp ïðîãðàìêà, îáà÷å AutoCAD-à ñè ïðàâè êàêâîòî ñè èñêà. Êàçâàì ìó, ÷å èñêàì ëèíèÿ îò îò À äî Á è îò Á äî Ñ, à ëèíèÿòà èçëèçà îò À äà Á è îò À äî Ñ! Íÿêîé ñáëúñêâàëíè ñå ñ òàêúâ ïðîáëåì. Äàëè èìà íÿêúêâè íàñòðîéêè íà êîìïèëàòîðà /àêî òîâà å êîìïèëàòîð âúîáùå/ èëè ïðîáëåìà å õàðäóåðåí/íÿêúêâà íåïîíîñèìîñò êúì ïðîöåñîðà ìè íàïðèìåð/?

emo5kov
Мнения: 36
Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 11:42 am

Мнение от emo5kov »

Публикувай това което си написал. Някъде бъркаш, ще го оправим.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Oêàçà ñå, ÷å äîðè äà "êàçâàì" íà ÀóòîÊÀÄ-à äà íà÷åðòàå ëèíèÿ îò òî÷êà äî òî÷êà ñ êîíêðåòíè êîîðäèíàòè, ïðè âêþ÷åí OSNAP ðåæèì ïðèõâàùà END îò äðóãà ëèíèÿ è ñå çàáèâà òàì. Ñ èçêëþ÷åí OSNAP âñè÷êî å ÎÊ. Ñòðóâà ìè ñå ìàëêî íåäîîáìèñëåíî îò ñòðàíà íà ðàçðàáèò÷èöèòå, íî òàêàâà å ñèòóàöèÿòà.

k1k0k0
Мнения: 38
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна

Мнение от k1k0k0 »

Извън Темата !
Винаги се случва нещо да ме развесели :D
R , нали не си го мислиш сериозно, че Разработчиците са недомислили нещо ! О боже ...
Аз не се занимавам с програмиране, но съм останал с впечатление, че е ключово някои системни променливи да се променят преди изпълнение на някой код ... сещам се например за CMDECHO.
Ама винаги може да подвърлиш нещо да го пробваме ... аз имам инсталиран 2008 и 2010 + на Win7x64 2010, и машината ми е пълна Боза :)
Последно промяна от k1k0k0 на Чет Яну 28, 2010 11:32 am, променено общо 1 път.

emo5kov
Мнения: 36
Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 11:42 am

Мнение от emo5kov »

Не е недообмислено от страна на разрабитчиците, просто OSNAP е системна променлива, и щом и е заложена някаква стойност то програмата се съобразява с нея. Направено е за удобство.Като пишеш програми на лисп винаги се съобразявай със системните променливи.

(setvar "OSMODE" 0)

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ñúâåì ñåðèîçåí ñúì. Íåçíàì çàùî ñè ìèñëèø, ÷å êàòî å ÀóòîÊÀÄ ãðåøêè èëè íåäîìèñëèöè ñà èçêëþ÷åíè. Âåäíàãà òè äàâàì ïðèìåð:
Íàòèñêàø áóòîíà "Break at piont", ñåëåêòèðàø îáåêòà, çàäàâàù òî÷êà çà break è ãîòîâî - îáåêòà å ðàçäåëåí íà äâå ñ åäíà îáùà òî÷êà. Äî òóê äîáðå. Èñêàìå äà ïîâòîðèì êîìàíäàòà - äåñåí áóòîí /èíòåðâàë èëè Enter çàâèñè îò íàñòðîéêèòå/, íî ñå îêàçâà ÷å êîìàíäàòà êîÿòî ÀóòîÊÀÄ èçâèêâà å äðóãà - "Break"!!! à òÿ ðàçäåëÿ îáåêòà áåç îáùà òî÷êà /îñâåí àêî èçðè÷íî íå ìó ñå çàäàäå/.

Êîãàòî çàäàâàì íà ÀóòîÊÀÄ-à /÷åðç ëèñï ïðîãðàìêà/ åäíè ëèíèÿ îò òî÷êà ñ ÊÎÍÊÐÅÒÍÈ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ äî òî÷êà ñ ÊÎÍÊÐÅÒÍÈ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ è ëèíèÿòà îòèâà äðóãàäå - òîâà çà ìåí å ÁÚà /ãðåøêà, íåäîìèñëèöà è ò.í./

k1k0k0
Мнения: 38
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна

Мнение от k1k0k0 »

Извън Темата (Последно) !
R , натъртвам -> Разработчици ! Колкото и да не ни се иска, даже и да са сбирщина от мошеници, определено не са случайни хора и имат достъп до неподозирана информация. Отделно няма безгрешни неща, в интернет е пълно със сведения за намерени Грешки и Недостатъци на различни програми. Ноооо проблема е, че даваш Куци примери и този последният е Уникално Куц :D
Не искам да те обидя! Просто се намесих там дето не ми е мястото, ама гледам че и emo5kov е близко до моят акъл.
Та Извинявай ако съм те засегнал с нещо и Успех в начинанието!

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Тази задача от конкретни координати до конкретни координати без за изключиш SNAP функциите е лош стил на програмиране, дори и един script файл с конкретни координати да напишеш пак трябва да го изключиш. Така са решили разработчиците, щом нещо попадне в близост до друг обект да се тълкува като един и SNAP'a си работи, иначе пък в другият случай ще кажеш че снапа неработи
:) няма угодия, или как Аutodesk да разбере кога да действа и кога не SNAP ?
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ïðåäàâàì ñå.

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Без да се засяга колегата R:
AutoLisp е команден интерпретатор, той не борави директно с функции на ядрото, затова поведението му е по скоро като на script. Т.е. lisp функциите се прихващат от обвивката и се изпълняват като команди към ядрото. Скоростта на изпълнение и боравене с голям обем данни в сравнение с ARX приложения е в пъти по-малка. Затова при изпълнение системните променливи важат с пълна сила - дразнещия osnap, cmdecho, edgemode и други боклуци там.
Стигнал съм до тези изводи от обща култура. Поправете ме ако греша.

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Вярно е, AutoLISP е от групата на интерпретаторните езици, а не от компилаторните. Значи системните променливи са глупости? :) А как се справяте в AutoCAD ако не разбирате как действат? И не на AutoDESK му трябва да разбира кога какъв снап трябва да работи, а на този който е седнал да си напише нещичко за улеснение. Може AutoLISP да е по-бавен от ARX, но пък ми е вършил страхотна работа и е карал колегите да ми стискат ръката, а шефовете ми да ми повишават заплатата като са виждали индивидуализацията на AutoCAD, която съм постигал и всичко това без да съм програмист и без овладяването на езика да ми е коствало кой знае какво.

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Щем, нещем поназнайваме ги тези променливи, то без тях нестава 8). Дори съветвам всеки да си прегледа описанието им в хелповете и ако нещо е пропуснал да си подобри и улесни боравенето с AutoCAD.

Сега почвам да се оправдавам - AutoLisp е по бавен с голям обем данни. Казвам го за разяснение, а не като недостатък. Аз съм голям фен на Lisp-a. Винаги като ми остане време чопля по нещичко. Както се казва: избираш инструмента спрямо задачата, която решаваш.

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

Аз ще добавя, че ботуна "Break at piont' стартира едно макросче "^C^CBREAK;\F;\@;", в което се ползва комамдата Break.
След изпълнението му при натискане на Entrer, интервал или ползване друг начин за повтаряне на последната команда се стартира комамдата Break, зящото тя е използвана последно. 8)

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Äà, òàêà å. Çíàì, ÷å å ìàêðîñ è ñ òîçè "ïðîáëåì" ñà ñå ñáëúñêâàëè õèëÿäè ïîòðåáèòåëè, çà òîâà èçáðàõ òî÷íî íåãî.
Òóê http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=38194 å îïèñàí íà÷èí êàê äà ñå îòñòðàíè òîâà ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÎ - ïðîãðàìàòà äà íå ïîâòàðÿ ñúùàòà êîìíäà. À ùîì òîâà ìîæå äà ñå îòñòàíè è äà îñòàíå íåçàáåëåæèìî çà ïîòðåáèòåëÿ òî çà ìåí òîâà å ÁÚà /ãðåøêà, íåäîìèñëèöà è ò.í./ Ïîâòàðÿì ñå àìà íÿìà íà÷èí.
Ìèñëÿ, ÷å ïðèìåðà âúîáùå íå ÊÓÖ /êàêâîòî è äà îçíà÷àâà òîâà â ñëó÷àÿ/.
Êàòî ÷óÿ "ÊÓÖ ÏÐÈÌÅÐ" ñå ñåùàì çà "êóöè áàëåðèíè" è àâòîðà íà òàçè ôðàçà èçâåñòåí è ñ äðóãè ñâîè áåçóìíè èçêàçâàíèÿ. Íàäÿâàì ñå êîëåãàòà íå èñêà äà ñè ñïå÷åëè ïîäîáíà ñëàâà. Èëè áúðêàì?

k1k0k0
Мнения: 38
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна

Мнение от k1k0k0 »

R, никъде из Темата не съм забелязал някой да поставя по въпрос компетентноста на другият. Тук в този форум няма Случайни хора. Всеки се е изгърбил някъде от нещо. AutoCAD си е "чертожна дъска" всякакво вменяване на нещо повече се отдалечава от Идеята ...
Представи си ситуация 10 000 американски потребители , срещу 10 000 потребители от останалият свят, с чие мнение ще се съобрази мениджмънта на Autodesk, отделно Разработчиците! Един Дявол знае само и защо, пак онзи питай! Ако има един нарочно направен Бъг , Бъг ли е !
Със сигурност позицията е надграждане на нещо Старо !
Често разни КУЦИ потребители реват "Ааааа новата версия нищо ново няма" и броят Четни/Нечетни :D , без изобщо да се замислят, че ако им подменят масово нещата, ще реват че нищо не могат да ползват щото ... а и Онези са си направили план всяка година нова версия :D и ето VBA отшумя ...
Та основната Идея е ... ти си се сблъскал с проблем в AutoLisp, чудиш се кое е Идиотщината ! Трима човека се изредиха и ти казаха, че "Това е положението" -> съобразяваш се с нещо, което е измислено от други Хора! Приеми го и свърши работата, после го публикувай и се надявай на Градивни критики и коментари !

Публикувай отговор