3D знакова система?

Ако Ви се пише по каквато и да е тема, или искате да си говорите с някой, тук е мястото за спам.
Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Може на notepad, а на pe2 може още по-добре. Виждаш ли стоянец, невероятно ли ти се струва сега всички останали специалности да работят с по-модерен софтуер? А после белите манти и преписването на договорите естествено са ни виновни.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êîëåãà, íå ñè ìå ðàçáðàë /èëè íå èñêàø/.
Åñòåñòâåíî, ÷å íÿìà äà ãî ïðàâÿ íà notepad. Àêî èñêàì ùå ñè íàó÷à êàôåâàðêàòà äà âàäè cad ôàéëîâå. Àêî ìèíå ïðåç òåñòà - êàêúâ å ïðîáëåìà?
Ïðåäïîëàãàì, ÷å âñè÷êè òóê ïåäïî÷èòàò ãðàôè÷íàòà ñðåäà íà AutoCAD ïðåä áúëãàðñêèÿ ñîôòóåð. Èìà íà÷èí êúì ãðàôèêàòà äà ñå âúðæå è ñåìàíòè÷íà èíôîðìàöèÿ è äà ñå èçêàðà â ñúîòâåòíèÿ ôîðìàò. Âèæäàë ñúì òàêàâà ðàáîòåùà ñèñòåìà. Âúïðîñúò å, ÷å â óñëîâèÿòà çà ó÷àñòèå â òðúæíè ïðîöåäóðè çà äåéíîñòè ïî êàäàñòúð èìà èçèñêâàíå çà n íà áðîé ëèöåíçà è ò.í. Òîâà áåøå èäåÿòà.
Ïàê èçáÿãàõìå äîñòà äàëå÷ îò òåìàòà.
Íÿêîé çíàå ëè íåùî çà òåçè òðèìåðíè çíàöè?

Rum Tum Tugger
Мнения: 161
Регистриран на: Вто Юни 09, 2009 4:34 pm

Мнение от Rum Tum Tugger »

Да, разбрах те колега, извинявай!
Ами разбира се, условията за тръжни процедури се правят за да бъдат спечелени от конкретни любими фирми, това е всеизвестно. Край, спирам!
Я кажете сега за знаците!

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

В специализация "Фотограметрия и картография" има една изборна дисциплина "Мултимедийни средства за създаване на 3D модели". Ето конспекта:

http://www.uacg.bg/UACEG_site/acadstaff ... edia3D.pdf

Ако обърнете внимание, на последната страница - литература, има следното:
Bandrova, T. (2001) Designing of Symbol System for 3D City Maps. 20th International Cartographic Conference. (Vol. 2, pp. 1002 – 1010). Beijing, China.

Така че, търсете материали за конференцията в Бейджинг ... или както там се пише на български :)

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

За 3D знаци май говореше и Сиси Златанова на някой от конференциите (май е нейна дисертацията), има резон да се коментират и въвеждат особено при GIS системите и тези дето има 3D изгледи. А като се визуализират 3D знаци тогава няма смисъл да се слагат условности както в равнината, т.е. Дали лампа или дърво то ще си е с реален или мащабен изглед е действителен.
Тука може да възникне спор за какви текстури ще се използват и вечния проблем формата на кого ще е?
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

R написа:Колеги, малко избягате от темата.
Не че аз съм запознат с трудоветена Т.Бандрова.
Като цяло приветствам нововъведенията.
Друг е въпросът, че за всичко ново /дори един нов условен знак/ трябва да се извърши промяна на норативната база /било то нова наредба или друго/. Това от своя страна води до пренаписване /дописване/ на съотвения софтуер. Нови ъпдейти /някои платени, някои не/. Не че съм привърженик на използването на този тип специализиран софтуер, но такава е политиката на АГКК респективно на държава, община и т.н. А формата за обмен на кадастрална информация не е секретен /за щастие/ и ако искам кад файлове мога и с notepad да си изготвям. А се говори, че ще се въвежда и cad5 формат, който ще съдържа още информация.
Според мен е много по-належащо да се въведе новата координатна система /и още по-важно - да не е секретна/.

Я, и аз се отклоних доста.

А ако няма актуална номативна база всеки си прави знаци, каквито си иска - 3D, 4D/или според техническото задание/.
АГКК нямат нищо общо с инвестиционното проектиране. Те са поредната създадена институция, чрез която да се въведат нови нормативи, посредством които да се усвояват средства от СБ и гражданите на България. Там е един голям батак все още и не мисля, че в близките години това ще се оправи, но стига съм странял от темата.
Както някой казаха - имали са задания, който са били така формулирани, че по един или друг начин са се нуждаели от тази знакова система. Аз все още не съм успял да реализирам идеята си да се снабдя с гореизложените трудове, но не ми е останало време, за което. Не успях и да намеря "Creating of three - dimnsional symbols", T.Bandrova. Ако някой все пак се е домогнал до някаква информация ще се радвам да я сподели с нас заинтересованите :)

Поздрави!

ПП към цитата - Не винаги е необходимо да се нормира нещо. В повечето случаи първоначално се заражда идеята и започва от някъде да се реализира, по-късно се създават и законите. Друг е случая, когато това става обратното, спрямо нечий интереси, но не в тази тема ще пиша за това. Та идеята ми е, че когато ние започнем да използваме нещо и то по точно определен начин, ще има и такива, които ще започнат да работят по вече изградените правила. Мисля, че схващате идеята и анонса към 3D знаковата система.
Последно промяна от Icer на Съб Юли 10, 2010 1:39 pm, променено общо 1 път.

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »


Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Благодяря за линковете и документацията от тях, полезна е и ще ми бъде интересно да я изчета, но не това търся.

Поздрави!!!

Публикувай отговор