Създаване на Кадастрална карта чрез Обществена поръчка

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Създаване на Кадастрална карта чрез Обществена поръчка

Мнение от krivoto »

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_d ... 4&newver=2

Попаднах на тази Обществена поръчка на Община Белица . Моля за коментар.... Съгласно ЗКИР , Кадастрлна карта се създава след Заповед на Директора на Агенцията или на Службата по Кадастър , а не с Обществена поръчка на Кмета ....

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

×ë. 35à. (Íîâ - ÄÂ, áð. 36 îò 2004 ã.) Êàäàñòðàëíà êàðòà è êàäàñòðàëíè ðåãèñòðè ìîãàò äà ñå ñúçäàâàò è ïî èñêàíå íà ñîáñòâåíèêà èëè èíâåñòèòîðà çà îòäåëåí èìîò èëè çà ãðóïà èìîòè, êîåòî ñå èçâúðøâà çà òÿõíà ñìåòêà.

krivoto
Мнения: 32
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm

Мнение от krivoto »

За тяхна сметка , но Кой издава заповед и описва обхвата с граници и площи ????

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Êàêâî òî÷íî òå ïðèòåñíÿâà?
Êàäàñòðëíà êàðòà ñå ñúçäàâà ñúñ Çàïîâåä íà Äèðåêòîðà íà Àãåíöèÿòàòà, à ñ îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà /òîçè êîéòî ïëàùà/ ñè èçáèðà èçïúëíèòåë.
Òîâà ñà äâå ðàçëè÷íè íåùà.
Åòî òè çàïîâåä:
http://cadastre.bg/docs/zapoved_otkrito ... ikovci.doc
ñàìî ÷å òàçè å ïî ÷ë.35.
Êúäå âèæäàø ïðîòèâîðå÷èå?

Публикувай отговор