Често ползвани формуляри, заявления, молби, протоколи и т.н.

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Често ползвани формуляри, заявления, молби, протоколи и т.н.

Мнение от GeoRT »

Въпреки че не всички са в пряка връзка с геодезията, това са образци на документи, до които често опираме.
Прецених че ще е от полза да ги има и тук:

• Образец на договор
• Образец на договор за покупко-продажба на МПС
• Образец на трудов договор с клауза за изпитване
• Образец на допълнително споразумение към трудов договор
• Образец на Индивидуален трудов договор
• Образец на трудов договор за външно съвместителство по чл.111 от КТ
• Молба за постъпване на работа
• Молба за ползване на платен годишен отпуск
• Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за отлагане на ползването на платен годишен отпуск
• Удостоверение за осигурителен доход (НОИ обр.УП-2)
• Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (НОИ обр.УП-3)
• Предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение
• Предизвестие до работника за прекратяване на трудовото правоотношение
• Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
• Заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
• Уведомително писмо за прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие по чл. 327 от КТ
• Образец на уведомление за прекратяване на трудов договор с клауза за изпитване
• Образец на заповед за налагане на наказание "Дисциплинарно уволнение"

• Образец на заповед за командироване в страната
• Образец на отчет за командировка

• Образец на генерално пълномощно
• Образец на специално пълномощно

• Нотариален акт за дарение на недвижим имот
• Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
• Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж

• Примерно заявление за достъп до информация
• Примерна жалба срещу отказ за предоставяне на информация

• Образец на молба до кмета на община (район) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
• Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра
• Молба за издаване на скица на имота
• Молба за разрешение на строеж на ограда
• Заявление за деактуване на имот

• Молба за издаване на заповед за откриване на производство за създаване на кадастрална карта и регистри за един или група от имоти
• Молба до началника на службата по кадастъра за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралния план на населеното място
• Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра
• Заявление за издаване на разрешение за строеж в гори и земи в горския фонд
• Заявление за предоставяне на право на ползване върху гори и земи от горския фонд
• Заявление (молба) за предоставяне правото на ползване върху земи от общинския горски фонд
• Заявление (молба) за продължаване правото на ползване върху земи от общинския горски фонд
• Заявление (молба) за продължаване правото на ползване върху земи от държавния горски фонд

Публикувай отговор