Търсенето върна 5 резултата

от geocenter
Сря Апр 03, 2013 8:19 pm
Форум: OFF TOPIC - говорилня.
Тема: Куриозни снимки!
Отговори: 114
Преглеждания: 80046

Re: Куриозни снимки!

Актуална нощна гледка към кадастъра! :roll:
Изображение
от geocenter
Чет Ное 08, 2012 10:28 am
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: Номерация на УПИ
Отговори: 8
Преглеждания: 7496

Òóê èìàø îòãîâîð
Áþëåòèí çà ñòðîèòåëñòâî è àðõèòåêòóðà
Ãîäèíà ÕÕ², Þíè-1977, êí. 6
Изображение
от geocenter
Нед Май 24, 2009 3:25 pm
Форум: Практика
Тема: Търси се кола за ГЕОДЕЗИСТ?
Отговори: 36
Преглеждания: 27143

Jeep Grand Cherokee

Çäðàâåéòå,
Çà ïîëñêà ðàáîòà ïîëçâàì Jeep Grand Cherokee 99ã. Ïðîñòî íåâåðîÿòíà êîëà. Ìèíàâà îòâñÿêúäå áåç íèêàêâè ïðîáëåìè.
Ñ äåñåí âîëàí èçëèçà è ìíîãî òúíêî (ïðèáëèçèòåëíî êîëêîòî Íèâà).
Ïðåïîðú÷âàì ãî!

Изображение
от geocenter
Нед Сеп 16, 2007 9:37 am
Форум: За страницата и форума...
Тема: geodesy-bg.net е вече факт!
Отговори: 15
Преглеждания: 17300

:lol: APPRECIATE-vam
Mnogo dobre 8)