Търсенето върна 84 резултата

от R
Сря Ное 14, 2012 8:41 am
Форум: Геодезически инструменти
Тема: LEICA: Разтоварване на измервания от т. станция -> ТПЛАН
Отговори: 5
Преглеждания: 9955

Някой правил ли си FRT файл за серията FlexLine? Стават ли тези от TSP-то? Или тези за 1200?
от R
Пет Ное 09, 2012 9:09 pm
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: Номерация на УПИ
Отговори: 8
Преглеждания: 7492

Благодаря.
от R
Пон Окт 29, 2012 9:57 pm
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: Номерация на УПИ
Отговори: 8
Преглеждания: 7492

Благодаря за нагледният пример. И аз така знам, че се прави. Въпросът обаче е къде е описан въпросния начин за формирането им. Въпросът ми е провокиран от сблъсъка ми със схващането на конкретна институция, че номерацията се определя по друг начин. Поради тази причина и поради възможността да контак...
от R
Пон Окт 29, 2012 7:07 am
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: Номерация на УПИ
Отговори: 8
Преглеждания: 7492

Благодаря за отговора, но не намерих каквото търсех.
По-скоро ме интересува произхода на арабските цифри, които се изписват като индекс на римските (планоснимачния номер на имота).
от R
Нед Окт 21, 2012 9:32 pm
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: Номерация на УПИ
Отговори: 8
Преглеждания: 7492

Номерация на УПИ

Колеги, някой да знае в кой нормативен документ е описан метода за формирането на номерата на УПИ-тата в един регулационен план? Проверих където мислех, че може да е, но - нищо.
от R
Пет Сеп 07, 2012 2:18 pm
Форум: Обща дискусия
Тема: ×àøàòà ïðåëÿ
Отговори: 9
Преглеждания: 7511

Приветствам идеята за "отупване на прахта от темата" дори и да не очаквам това да доведе до конкретни промени в реалната ситуация. Промяната всъщност датира от 3 години и няма как да не се свърже с промяната на управлението на държавата. За подбиването на цените и нереално ниските цени по ...
от R
Съб Сеп 01, 2012 9:36 pm
Форум: Разни
Тема: Геодезически измервания търся работа !!!
Отговори: 3
Преглеждания: 7386

Last edited by epsilon on Wed Aug 29, 2012 7:48 am; edited 1 time in total Като си редактирахте поста защо не си оправихте "ГеодеСически"-те, "геодеически"-те измервания и "станций"-те. Ако в един редактиран пост от едно изречение имате 3 (три) правописни грешки, как л...
от R
Съб Сеп 01, 2012 9:27 pm
Форум: OFF TOPIC - говорилня.
Тема: Господа геодезисти - проектaнти...
Отговори: 16
Преглеждания: 15564

Аз също съм работил на строителни обекти и когато сградата завършва с метална конструкция, строителя си спазва точностите до милиметър, защото ако не заложат анкерите на точните места в бетона няма как да сглобят вече изработената метална конструкция. И строителите са доволни и конструкцията си влиз...
от R
Съб Сеп 01, 2012 6:01 pm
Форум: OFF TOPIC - говорилня.
Тема: Господа геодезисти - проектaнти...
Отговори: 16
Преглеждания: 15564

Колега, нещо генерално бъркаш нещата. Има си проектанти и изпълнители. Това че някои изпълнители "докарват" някаква точност при работата си и я смятат за задоволителна (а може и да е задоволителна по изискванията за СМР) изобщо не означава, че проекта трябва да е обвързан с възможностите и...
от R
Чет Юли 12, 2012 2:14 am
Форум: Обща дискусия
Тема: Какво става с новозавършилите студентчета?
Отговори: 7
Преглеждания: 6320

PostPosted: Thu Jun 14, 2012 2:16 am Post subject: НАРЕДБА No2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ Чл. 1. (4) Съответствието (взаимовръзката) между придобитата специалност и частите на проекта са посочени в информационно приложение 1, което переодично се актуализира от ръководствата на ...
от R
Вто Юни 19, 2012 8:42 pm
Форум: За страницата и форума...
Тема: geodesy-bg.net е вече факт!
Отговори: 15
Преглеждания: 17291

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
от R
Вто Мар 13, 2012 6:28 pm
Форум: Законова уредба, инструкции, ръководства и учебници
Тема: ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР
Отговори: 48
Преглеждания: 26369

Тоя Милев сега се сети! "...в състава на комисията за разглеждане на заявления за придобиване на правоспособност по кадастъра се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация" ??? От къде на ...
от R
Чет Мар 01, 2012 3:31 pm
Форум: Геодезически инструменти
Тема: замерване с джипиес
Отговори: 36
Преглеждания: 18559

Ако се върнем на въпроса на човека - става въпрос за измерване на някакъв обект в случая ограда с двучестотен GPS. Тъй като не е виждал как става, а и четейки само наредби и закони не му става ясно дали посочените препятствия са проблем в случая. Ами на кратко - не са проблем. В RTK джипиеса или ре...
от R
Чет Мар 01, 2012 12:58 pm
Форум: Геодезически инструменти
Тема: замерване с джипиес
Отговори: 36
Преглеждания: 18559

Ïðàâ ñè, ÷å çàâèñè îò ïðåöåíêàòà íà èçâúðøâàùèÿ èçìåðâàíèÿòà, íî íå áèâà äà ñå ïðåíåáðåãâàò òåçè ïðåïÿòñòâèÿ íåçàâèñèìî îò ïîêàçàíèÿòà íà ïðèåìíèêà è îò ðåæèìà íà èçìåðâàíèÿòà. Èìàë ñúì ïîäîáåí ñëó÷àé â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ñãðàäà /äîáðå ÷å ñè ïðàâÿ êîíòðîëè/. Îòíîñíî ðåãèñòúðà: ñèãóðåí ñúì /äî...
от R
Сря Фев 29, 2012 6:49 pm
Форум: Геодезически инструменти
Тема: замерване с джипиес
Отговори: 36
Преглеждания: 18559

Çàùî ðåøè, ÷å èçáðîåíèòå îò òåá ïðåïÿòñòâèÿ íå âëèÿÿò íà RTK èçìåðâàíèÿòà? Îòíîñíî ïîìîù îò "âñåêè åäèí äèïëîìèðàí èíæåíåð ãåîäåçèñò" ñúì ãîòîâ äà ïîñïîðÿ. 1. Íÿìà ðåãèñòúð íà äèïëîìèðàíèòå èíæåíåð ãåîäåçèñòè; 2. Ïúëíî å ñ äèïëîìèðàíè ãåîäåçèñòè, êîèòî íå ñå çàíèìàâàò ñ GPS, à ìíîãî âúîáùå...